Съдържание:
Публикации (6)
Интереси (1)
Водени дисциплини (4)
Докторанти (1)


Публикации
Публикация: №1 Христов, Хр. К. Киров, В. Тодорова-Лазарова, Единична сила на рязане при челно струговане, Международна научна конференция AMTECH’09, Пловдив, 2009, том15, стр. 133-140. ISSN 1310-8271
Издателство: Journal of Fundamental Sciences and Application, vol. 15, Plovdiv
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A dynamometer system for measuring of cutting strengths in case of facing has been calibrated. The change of single cutting forces Fc and Ff of steel 45 and brass CuZn40Pb1 have been analyzed, depending on cutting speed, feeding, rake and back angle. The obtained dependences allow more precise simulation of the cutting tool load in case of turning on channel and profile surfaces.

Публикация: №2 Petrov, M., K. Kirov, V. Lazarova. CAD/CAM equipment for profile cutters testing, 9th International Conference RaDMI’09. Vrniacka Banja, Serbia, Vol1, p. 626-631. ISBN 978-86-6075-007-7
Издателство: Proceedings. Vol. 1 / 9th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry"
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The paper presents an approach to solid modeling of monolithic profile cutters by creating models in SW environment with Excel parametrical tables. A prismatic cutter with inclined bases and a circular cutter with parallel bases have been designed. Strength and deformation analysis has been conducted in COSMOSWorks environment.

Публикация: №3 Киров, К., В. Лазарова, Хр. Христов, Екипировка за изпитване на профилни ножове, Международна научна конференция УНИТЕХ’07, Габрово, 2007, т. I, с. 365-370.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A device for profiling the cutting part of sectional profile cutters on a CNC-circular-grinding machine еnabling generating a control programme for grinding from the CAD-programme for three-dimensional parametric profile design has been developed. The profile is made of a standard triangular indexable insert chosen as the most suitable for small-dimensional parts. The equipment enables design and manufacturing of profile cutters for industrial needs and for experimental research aimed at determining the work efficiency of cutting tools.

Публикация: №4 Железаров, И., Ил Немигенчев, Д. Маркова, К. Киров, Система управления качеством в техническом университете - Габрово. “Проблеми инженерно-педагогичное освити”. Харков. 2007 г., стр. 69 - 76
Издателство: Проблеми инженерно-педагогичное освити
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Петров М., К. Киров, В. Лазарова. CAD/CAE ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОФИЛНИ НОЖОВЕ, UniTech 2007 Международна научна конференция, 23 – 24 Ноември 2007 ТУ-Габрово, 2007
Издателство: UniTech 2007 Международна научна конференция, 23 – 24 Ноември 2007 ТУ-Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Създадена е методика за твърдотелно проектиране на монолитни профилни ножове чрез създаване на модели в среда Solid Works с вградени параметрични таблици в Excel. Проектиране са призматичен нож с наклонени бази и кръгъл нож с успоредни бази. Извършен е якостен и деформационен анализ на двата ножа в среда Cosmos Works.

Публикация: №6 Киров, К., В. Лазарова, Методика за автоматизирано проектиране на профилни ножове, Международна научна конференция УНИТЕХ’06. Габрово, 2006, том II, с. 129-134.,ISBN 954-683-352-5
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: We have developed a set of methods and a software for the automated design of prism and circular profile gutters in SolidWorks environment, related to a database, developed in Excel. On the grounds of type designs of prism and circular cutters and the specifications of the processed and instrumental materials a tree-dimensional model and work drawing of the tool are developed as well as mode of operation, considering the limits of the technological system.


Интереси
Интерес: Проектиране на режещи инструменти. Експлоатация на режещи инструменти. Изпитване, изследване и оптимизация на режещи инструменти и процеси на обработване чрез рязане на материалите. Управление на учебния процес във висшето образование.


Водени дисциплини
Дисциплина: 1914,0,Проектиране и експлоатация на режещи инструменти - р. о.
Резюме:
Учебна програма: ПЕРИ-06.doc

Дисциплина: 0001,0,Автоматизация на машиностроителното производство - р. о.
Резюме:
Учебна програма: AMP-06.doc

Дисциплина: 1535,0,Автоматизация и роботизация на производството - р. о.
Резюме:
Учебна програма: ARP-06.doc

Дисциплина: 1983,0,Автоматизирано проектиране на инструментална екипировка - р. о.
Резюме:
Учебна програма: APIE-06.doc


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА ДИПЛОМИРАН