Съдържание:
Книги (2)
Публикации (12)
Докторанти (2)


Публикации
Публикация: №1 Немигенчев Илия, Боян Карапенев. Комуникационни преобразувателни устройства. Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007 г., ISBN 978-954-683-361-7, 192 стр.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007 г.
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Немигенчев И., С. Садинов, Телевизионна техника, Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2006, ISBN-10: 954-683-337-1, ISBN-13: 978-954-683-337-2, 288 стр.
Издателство: Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Карапенев Б., И. Немигенчев, П. Данева. Изследване на еднотактен и двутактен широколентови усилвателни модули. Международна научна конференция UNITECH 2008, Габрово, стр. I-179÷I-183, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2008, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Nemigenchev I., P. Petrova, B. Karapenev. Radiofrequency power bipolar transistor modeling and simulation. Proceedings of Papers Volume 1, ICEST 2008, Nish, Serbia, pp. 265÷268, ISBN: 978-86-85195-61-7
Издателство: Proceedings of Papers Volume 1, ICEST 2008, Nish, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Boyan D. Karapenev, Ilya N. Nemigenchev. Summing Signals of Push-pull Broadband Amplifier Modules. ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, pp. 341÷344, ISBN: 9989-786-06-2
Издателство: International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologie
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №6 Рашидов А., Немигенчев И., Петров Д., Маркова Д. Виртуальная Университетская среда // Journal of the International Scientific-Practical Conference – Problems of eng pedagogic education, theory and practice, 2007, № 17, с.120-126. Серия КВ № 4688 /21.11.00
Издателство: Journal of the International Scientific-Practical Conference,№ 17
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №7 Железаров, И., Ил Немигенчев, Д. Маркова, К. Киров, Система управления качеством в техническом университете - Габрово. “Проблеми инженерно-педагогичное освити”. Харков. 2007 г., стр. 69 - 76
Издателство: Проблеми инженерно-педагогичное освити
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №8 Неделчев И., И. Немигенчев. Радиочестотен усилвател на мощност клас Е с капацитивен импедансен преобразувател. Международна Научна Конференция, UNITECH’07 Gabrovo, с. І-220 – І-225, 23-24 Ноември 2007.
Издателство: UNITECH’07 Gabrovo vol. 1
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Analysis of the operation of class E amplifier with capacitive impedance converter is presented. Zero-voltage switching (ZVS) conditions for achieving high efficiency and low switching losses are discussed. Experimental results for 100W/1.8MHz amplifier including impedance converter characteristic and waveforms at load variation are showed.

Публикация: №9 Nedelchev I., I. Nemigenchev. Analysis of the Class E Amplifier with Load Variation. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, IEEE, Ohrid, Macedonia, vol. 1, pp. 313-316, 24-27 June, 2007.
Издателство: ICEST, IEEE, Ohrid, Macedonia, vol. 1, 24-27 June, 2007.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина
Абстракт: The operation is presented for class E power amplifier with output impedance converter. The ZVS conditions are specified for achieving high efficiency via minimizing the switching losses. The results for 100W, 1.8MHz are presented. Plots for , , and waveforms from experimental work at different load resistance are presented. According to the results, a wide area of variation of the load in ZVS mode can be achieved.

Публикация: №10 Немигенчев И., Б. Карапенев. Сумиране на сигнали на двутактни широколентови усилвателни модули. Международна научна конференция UNITECH 2006, Габрово, ISBN 10: 954-683-351-7, стр. I-265÷I-270, ISBN 13: 978-954-683-351-8
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2006, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Немигенчев И., Б. Карапенев. Моделиране на широколентови трансформатори с предавателни линии. Международна научна конференция UNITECH 2006, Габрово, стр. I-260÷I-264, ISBN 10: 954-683-351-7, ISBN 13: 978-954-683-351-8
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2006, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Немигенчев И., Б. Карапенев, П. Данева. Изследване на широколентови усилвателни модули. Международна научна конференция UNITECH 2005, Габрово, стр. I-190÷I-194, ISBN: 954-683-326-6
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2005, Габрово
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ НЕДЕЛЧЕВ ДИПЛОМИРАН
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ МИЛЧЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Комуникационни мрежи и системи за диспечерско и технологично управление в електроенергийната система