ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ИВАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Хоноруван преподавател, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3403
Служебен тел.: (066 827)+479
E-mail1:
E-mail2:
Факс/Skype: -
Съдържание:
Проекти (7)
Книги (1)
Публикации (62)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване на приложения на ИКТ базирани на иновационни технологии в обучението
Година: 2016
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се разработят, тестват, документират и използват в практиката конкретни приложения за ефективно и пълноценно използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението на студенти.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №2 Изследване на мултимедиен трафик в жични и безжични мрежови структури
Година: 2014

Име на проект: №3 Future Education and Training in Computing – How to support learning anytime, anywhere (FETCH)
Година: 2013
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Бъдещо образование и обучение в областта на компютинга (Computing) - насоки за подкрепа на ученето по всяко време и навсякъде
Позиция в проекта: Партньор
Бр.заети: 67 университета и ин

Име на проект: №4 Подпомагане израстването на науч-ните кадри в инженерните науки и информационните технологии
Година: 2013

Име на проект: №5 Разработване на проектно предложение за създаване на Университетски изследователски център за еко и енергоспестяващи технологии
Година: 2013

Име на проект: №6 Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки
Година: 2009

Име на проект: №7 Проектиране и изграждане на устройство за безконтактно ултразвуково изследване на среди и материали с възмож-ност за вграждане в автоматизирани производствени системи


Публикации
Публикация: №1 Иларионов Р., И. Симеонов, Ръководство за лабораторни упражнения по цифрова схемотехника, Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2011
Издателство: Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Симеонов, И., Н. Иванов, Хр. Килифарев. Подход за симулиране на процеса на обработка на зашумени сигнали. Сборник доклади от Международна научна конференция на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски“, 19-20 Април, 2018, Долна Митрополия, стр. 374 – 379, ISBN 978-954-713-114-9
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция на факултет „Авиационен”, Долна Митрополия
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper considers the concept of building and implementing of a specialized approach intended to support the process of the development and simulation of the weak, noisy signals for the purposes of university education based on the hardware, software and multimedia tools.
Web: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=681168

Публикация: №3 Килифарев, Х., И. Симеонов, Р. Иларионов. Модел за определяне на работната зона на паралелно поставени ултразвукови сензори. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’16”, Том II, 18 – 19 Ноември, 2016, Габрово, стр. II-236 – II-241, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’16”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the present paper is proposed a model for determining of the boundary distances of the working zone of parallel placed ultrasonic sensors when for the research purposes are used the reflected waves from the surface of an object. The model can be used for obtaining of optimal distance to the researched object.

Публикация: №4 Шопов Н., Радослав Василев, Райчо Иларионов, Иван Симеонов, Ангел Кансъзов. Компютърна система за идентификация на плодови сокове. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’16”, Том II, 18 – 19 Ноември, 2016, Габрово, стр. II-242 – II-248, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’16”, Том II
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Колев, К.И., Х. С. Килифарев, И. С. Симеонов. Един експресен подход за синтез на FIRMWARE за микропроцесорни системи. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’14”, Том II, 21 – 22 Ноември, 2014, Габрово, стр. II-255 – II-260, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’14”
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper presents a novel express approach for synthesis of firmware for microprocessor-based systems for small automation. The microprocessor embedded system was implemented by 8-bit microcontroller C8051F120. The inputs and outputs are galvanically isolated from sensors and activators. The full schematics diagram of the microprocessor system is given. The proposed algorithmic approach is based on sequential flow charts. The novel idea is a fusion of state diagrams of Moore’s automata and logic charts of firmware for microprocessor systems. The classic method of state diagram and proposed approach are compared. The functional and price analyses are made.

Публикация: №6 Бараков, Т., А. Босакова-Арденска, А. Кансъзов, Н. Шопов, И. Симеонов. Проектиране на лабораторен стенд по „Анализ и синтез на логически схеми”. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, том LXI, свитък 1, Пловдив, 24-25 Октомври, 2014, стр. 690-694, ISSN 1314-7102
Издателство: Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, том LXI, свитък 1
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Ганчовска, Вл., Л. Костадинова-Георгиева, Ив. Кръстева, Ив. Симеонов. Определяне влиянието на Ph върху изменението на амплитудата на информативния ултразвуков сигнал в процеса на киселинна коагулация на мляко. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, том LXI, свитък 1, Пловдив, 24-25 Октомври, 2014, стр. 715-718, ISSN 1314-7102
Издателство: Научни трудове на УХТ, том LXI, свитък 1, Пловдив
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Шопов Н., Р. Иларионов, И. Симеонов, Л. Костадинова, Х. Ибришимов, Д. Г. Вълчев. Ултразвуков контрол на вакуум при пакетиране на насипни материали. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”. Научни трудове на УХТ, том LIX, Пловдив, 19-20 Октомври, 2012, стр. 741-746, на CD, ISSN 1314-7102
Издателство: Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”. Научни трудове на УХТ, том LIX, Пловдив
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Иларионов Р., Г. Цанев, Н. Шопов, И. Симеонов, Х. Ибришимов, Д. Г. Вълчев. Метод за бързо уейвлитно преобразувание, реализирано чрез програмен език C#. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”. Научни трудове на УХТ, том LIX, Пловдив, 19-20 Октомври, 2012, стр. 747-749, на CD, ISSN 1314-7102
Издателство: Научни трудове на УХТ, том LIX, Пловдив
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Иларионов, Р., М. Колева, И. Симеонов, Х. Ибришимов, Д. Демирева. Безконтактно ултразвуково идентифициране на биоразградими пластмаси чрез метода на дискретно уейвлитно преобразуване. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’12”, Том I, 18 – 19 Ноември, 2012, Габрово, стр. II-385 – II-390, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’12”, Том I, 18 – 19 Ноември, 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Милчев, С., Р. Иларионов, И. Симеонов, Х. Ибришимов, С. Жилов. Ултразвуково устройство за измерване количеството на сухото вещество при газирани напитки. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’12”, Том I, 18 – 19 Ноември, 2012, Габрово, стр. II-422 – II-425, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’12”, Том I, 18 – 19 Ноември, 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Rajcho Ilarionov, Nikolai Shopov, Ivan Simeonov, Nikolai Madzharov, Hristo Kilifarev. Ultrasonic method for metal recognition by means of fast wavelet transformation. Proc.of the International Scientific Conference on Management of Technology MOTSP 2010,Rovinj,Croatia,2-4 June,2010;*Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering, Tom IV (Year 2011), Fascicule 2 [April-June], Faculty of Engineering-Hunedoara, Romania, pp. 21-26. (ISBN 978-953-7738-09-9,*ISSN 2067-3809)
Издателство: Proc. MOTSP'10,Rovinj,Croatia;*ACTA TECHNICA CORVINIENSIS-Bulletin of Engineering-Hunedoara, Ro
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: A method for classification of metals is proposed in this paper. An ultrasound non-contact echo-location method is used for gathering information from tested metal samples, made of Aluminum, Chrome-Nickel, Brass, Copper, Cast-iron and Steel. The reflected signal is received and processed using methods for recognition of images. For forming of attributes for classification an apparatus of the discrete wavelet transformations with orthogonal wavelet basis functions is applied. The classification is realized by the method of “k-nearest neighbors” (kNN). The received data are shown and an evaluation of errors in the classification is done.
Web: http://acta.fih.upt.ro/pdf/2011-2/ACTA-2011-2-01.pdf

Публикация: №13 Ilarionov, R., P. Borovska, P. Panayotov, N. Shopov, I. Simeonov, H. Ibrishimov, H. Kilifarev, D. Ivanova, V. Ganchovska, P. Boyanova. Computer control system for processes in milk processing by ultrasound. Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Computer Science’2011, Ohrid, Macedonia, 01-03 September 2011, pp. 176-181 (ISBN: 978-954-438-914-7)
Издателство: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Computer Science’2011, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Rennet coagulation of milk is the basic structure forming process for the manufacture of cheese. During this process, the milk passes from a sol to a gel. The process is irreversible, which suggests the use of non destructive methods of control. This control is implemented with a computer system that allows non-contact study of the process in dynamics. The Discrete Wavelet Transform (DWT) is the basic method which is applied over the reflected ultrasonic signal from the coagulating milk. There are applied data correlated with referent monitoring.
Web: http://csconf.org/ComputerScience11_Pr.pdf

Публикация: №14 Иларионов, Р., И. Симеонов, Б. Петров, Н. Катранджиев, Н. Шопов. Интелигентен индукционен сензор. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’11”, Том I, 18 – 19 ноември 2011, Габрово, стр. I-286 – I-292, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’11”, Том I, 18 – 19 ноември 2011, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Koleva,M., R. Ilarionov, I. Simeonov, N. Shopov, Ch. Ibrishimov. Method for non-contact ultrasonic identification of rubber and plastic wastes. Proceedings of International Scientific Conference TECHNOMER’2011, 10 – 11 November 2011, Chemnitz, Germany
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference TECHNOMER’2011, 10 – 11 November 2011, Chemnitz,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 Иларионов, Р., M. Колева, M., Н. Шопов, И. Симеонов, Хр. Ибришимов. Безконтактно ултразвуково идентифициране на полиметилметакрилат чрез метода на дискретното уейвлитно преобразуване.Сборник доклади, Международна научна конференция УНИТЕХ’11
Издателство: Сборник доклади, Международна научна конференция УНИТЕХ’11, 18-19 нември 2011, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Ilarionov, R., M. Koleva, N. Shopov, I. Simeonov. NON-CONTACT ULTRASOUND IDENTIFICATION OF WASTE PLASTICS BY WAWELET SYMPTOMS’ SPACES GENERATING. 2nd International conference “Hazardous and Industrial Waste Management”, 5-8 October, 2010, Chania – Cret
Издателство: 2nd International conference “Hazardous and Industrial Waste Management” - Chania – Crete
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №18 Ilarionov, R., M. Koleva, N. Shopov, I. Simeonov, D. Demireva. EFFECT OF MATERIAL STRUCTURE ON WAVE PROPAGATION IN NON-CONTACT ULTRASOUND IDENTIFICATION OF WASTE PLASTICS. 2nd International conference “Hazardous and Industrial Waste Management”, 5-8 Oc
Издателство: 2nd International conference “Hazardous and Industrial Waste Management”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 Ilarionov, R., N. Shopov, I. Simeonov, H. Kilifarev. Ultrasound Detection of Explosives Using Wavelets for Synthesis of Features. Sensors and Materials, Volume 22, Number 8, 2010, ISSN 0914-4936. Impact factor 0.398
Издателство: Sensors and Materials, Volume 22, Number 8, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Иларионов, Р., Р. Райчев, И. Симеонов, Б. Петров. Устройство за измерване на засята площ. Сборник доклади от X Юбилейна международна научна конференция УНИТЕХ’10, Том I, 19-20 Ноември 2010, Габрово, стр. I-377 – I-382, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от X Юбилейна международна научна конференция УНИТЕХ’10, Том I, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Shopov N., Ilarionov R., Simeonov I., Kilifarev H., Ibrishimov H. COMPUTER SYSTEM FOR IDENTIFICATION OF WATER-ETHANOL BINARY MIXTURES. 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Proceedings, Volume 1, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 664-670. (ISBN 978-86-6075-016-9)
Издателство: 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Procee
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №22 Yordanov S., Ilarionov R., Simeonov I., Kilifarev H., Ibrishimov H. NON-CONTACT ULTRASONIC INVESTIGATION OF THE STEEL HARDNESS. 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Proceedings, Volume 1, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 90-98 (PLENARY PAPER). (ISBN 978-86-6075-016-9)
Издателство: 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Procee
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №23 Raycho Ilarionov, Ivan Simeonov, Iliyan Gospodinov, Hristo Ibrishimov, Web-Based Information System for Management of Unitech Conference. Proceedings of the 6th International Conference on E-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’10, Riga, Latvia, 25-27 August, 2010, pp. 100-104. (ISBN 978-9984-30-181-5)
Издателство: Proceedings of the 6th International Conference on E-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №24 Ilarionov, R., N. Shopov, I. Simeonov, N. Madzharov. Uitrasound Recognition of Metals by Means of Fast Wavelet Transformation. Proceedings of the International Scientific Conference on Management of Technology - Step to Sustainable Production (MOTSP 2010), Rovinj, Croatia, 2-4 June, 2010, in CD, ISBN 978-953-7738-09-9
Издателство: Proceedings of the International Scientific Conference on Management of Technology - Step to Sustain
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №25 Yordanov, S., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev, N. Shopov, H. Ibrishimov. System for Non-Contact Ultrasonic Study of Mediums and Materials Intended for Embedding into Automated Manufacturing Systems. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 353–358. (ISBN 978-1-4503-0243-2)
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The main feature of ultrasound waves is their high frequency, allowing to be broadcast in the form of a narrow beam of rays and their distribution to be examined by the methods of geometrical optics. This allows ultrasound to be used for scientific and applied research. By the nature of distribution and absorption in gases, liquids and solids can be obtained valuable information about the structure and properties of substances. This article examines the use of hardware-software system designed for noncontact ultrasonic study of mediums and materials.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1839379.1839441&coll=DL&dl=GUIDE

Публикация: №26 Ilarionov, R., I. Simeonov, H. Kilifarev, S. Yordanov, N. Shopov, H. Ibrishimov. Ultrasonic Device for Non-Contact Studying of Materials. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 38–45. (ISBN 978-1-4503-0243-2)
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper is described the design and implementation of a device for non-contact ultrasonic studying of materials. Presented is a scheme solution of the device, into which are provided several key features for work with purpose for greater versatility. There are presented block diagrams of algorithms of the software necessary for some modes of work of the device with microcontroller PIC16F84A. These modes are related to the way for excitation of the ultrasonic transmitter and the synchronization of measurement. The principle of work of the system is described in details.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1839379.1839387&coll=DL&dl=GUIDE

Публикация: №27 Yordanov S., Ilarionov R., Simeonov I., Kilifarev H., Ibrishimov H. NON-CONTACT ULTRASONIC INVESTIGATION OF THE STEEL HARDNESS. 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Proceedings, Volume 1, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 90-98 (PLENARY PAPER). (ISBN 978-86-6075-016-9)
Издателство: Proc. of 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The main peculiarity of ultrasonic waves is their high frequency, which allows they to be emitted in the type of narrow beam of rays and their propagation to be considered according to the methods of geometrical optics. This one allows the ultrasound to be used for scientific and applied investigations. According to the character of its propagation and its absorption in gases, fluids and solid bodies, valuable information can be obtained about the properties and the structure of substances. The present paper deals with the utilization of apparatus-program system destined for non-contact ultrasonic recognition of the steel hardness.
Web: http://www.radmi.org/proceedings.html

Публикация: №28 Йорданов, С., Р. Иларионов, И. Симеонов, Н. Шопов, Х. Килифарев. IDENTIFICATION OF THE STEEL HARDNESS BY MEANS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Сборник доклади от X Юбилейна международна научна конференция УНИТЕХ’10, Том I, 19-20 Ноември 2010, Габрово, стр. I-532 – I-537. (ISSN 1313-230X)
Издателство: Сборник доклади от X Юбилейна международна научна конференция УНИТЕХ’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper deals with apparatus-programme system destined for recognition of materials by means of an analysis of signals received by ultrasonic sensors using the apparatus of artificial neural networks.

Публикация: №29 Иларионов, Р., И. Симеонов, Б. Петров, Х. Килифарев, Н. Шопов, Р. Райчев. Ултразвуково устройство за следене процеса на засяване на зърнено-житни култури с редови сеялки. Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2010”, Том LVII, Свитък 2, Пловдив, 15-16 октомври 2010, стр. 301-306. (ISSN 0477-0250)
Издателство: Сборник н. трудове от междунар. н. конфер. „Хранителна наука, техника и технологии-2010”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Иларионов, Р., И. С. Симеонов, Б. Р. Петров, Х. С. Килифарев. Анализ на процеса на засяване на зърнено-житни култури с редови сеялки. Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Том LVII, Свитък 2, Пловдив, 15-16 октомври 2010, стр. 307-312. (ISSN 0477-0250)
Издателство: Сборник н. трудове от междунар. н. конфер. „Хранителна наука, техника и технологии-2010”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Yordanov S.Y., Simeonov I.S., Ilarionov R.T., Kilifarev H.S., Ibrishimov H.I., Madzharov N.D., Inteligent Ultrasonic Sensor., 10th International Conference RADMI 2010., 16-19 September 2010, Donji Milanovac, Serbia., pp.686-690.
Издателство: 10th International Conference RADMI 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №32 Иларионов, Р. Т., П. С. Иванов, И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, К. Х. Орманджиев., "Акустичен метод за измерване на разстояние с пиезоелектрични преобразуватели" , сп. "Инженерни науки", кн.2/2009, стр. 16-25.
Издателство: сп. "Инженерни науки", кн.2/2009, стр. 16-25.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Ilarionov, R., I. Simeonov, N. Shopov, H. Kilifarev, Computer-based System for Ultrasonic Identification of Foods, Unitech’09, Gabrovo, Bulgaria, 20-21 November 2009, pp. I-212 – I-218. (ISSN 1313-230X)
Издателство: Proceedings of the International Scientific Conference Unitech’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the paper is presented a scheme solution of a system for identification of foods. The system is intended for control of quality and harmlessness of foods and also for their identification. It is used ultrasonic non-contact method. The scheme solution is on the base of one chip microcontroller PIC16F84A. The identification is made with the help of personal computer and the data from the current measurements are discretized and transferred from digital oscilloscope. There are presented algorithms of the software for the microcontroller and the system principle of work is described in detail.
Web: http://www.kst.tugab.bg/staff/isim/10.pdf

Публикация: №34 Shopov, N., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev . Non-contact ultrasound method for identification of yogurt according to its butter content, CompSysTech’09, University of Rouse, Bulgaria, 18-19 June 2009, pp. I.1-1 – I.1-6 (ISSN 1313-9037)
Издателство: Proceedings of the International Conference on CompSysTech’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the current paper is proposed an approach for identification of yogurt according to its butter content, based on the methods for recognition of images with receiving of initial information by ultrasound. There are results presented from the made research regarding the ability for synthesis of symptoms for classification by means of discrete wavelet transformation. Classifiers are synthesized with the method “K-nearest-neighbors” (KNN) and are tested with independent control sample. It is realized a classification of yogurt with butter content 1, 2, 3, 3.6 and 5% with accuracy above 94%.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1731740.1731749&coll=DL&dl=GUIDE&CFID=80064470&CFTOKEN=93591506

Публикация: №35 Иларионов, Р. И. Симеонов, Н. Шопов, Х. Килифарев. Компютърно базирана система за ултразвукова идентификация на хранителни продукти. Сборник с доклади от научна конференция УНИТЕХ'09, Том I. Габрово, 20-21 Ноември 2009, стр.I-212-I-218.ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от международна научна конференция УНИТЕХ'09, Том I. Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Шопов, Н. А., Р. Т. Иларионов, И. С. Симеонов. Класификация по масленост на кисело мляко с уейвлитен синтез на признакови пространства. Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Том LVI, Свитък 2, Пловдив, 23-24 октомври 2009, стр. 127-132.
Издателство: Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и тех
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №37 Иларионов, Р. Т., И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев. Проектиране на устройство за измерване на разстояние. Инженерни науки, кн. 3/2009, стр. 29-42
Издателство: Инженерни науки, кн. 3/2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Иларионов, Р. Т., П. С. Иванов, И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, К. Х. Орманджиев. Акустичен метод за измерване на разстояние с пиезоелектрични преобразуватели. Инженерни науки, кн. 2/2009, стр. 16-25
Издателство: Инженерни науки, кн. 2/2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Ilarionov, R. T., N. A. Shopov, I. S. Simeonov. Non-contact Method for Metal Recognition. Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць. Випуск 4(28)/2009. Київ 2009, с. 60-65
Издателство: Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць. Випуск 4(28)/2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 Shopov, N., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev. Formation of Attribute Spaces using Wavelets in Automatic Classification of Explosives. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June, 2008, pp. I.1-1 – I.1-6
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’08, Ga
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Симеонов, И., Х. Килифарев, Р. Иларионов. Акустична система за паркиране на автомобили. Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’08, Том I, Габрово, 21-22 ноември 2008, стр. I-480 - I-485.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’08, Том I,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Simeonov, I., H. Kilifarev, R. Ilarionov, Acoustic Parking System for Automibiles, Unitech’08, Proceedings of the International Scientific Conference, Unitech’08, Gabrovo, Bulgaria, 21-22 November 2008, volume I, pp. I-480 - I-485
Издателство: Proceedings of the International Scientific Conference, Unitech’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the current paper is presented the designing of acoustic parking system for automobiles based on one-chip microcontroller PIC16F84A from Microchip. For measurement of the distance behind the automobile to near objects is used echolocation principle. Ultrasound waves are transmitted, which after their reflection from an object behind the automobile are received. After this the time from the moment of their transmission to the moment of their return is obtained. The measured time is proportional to the distance to object, because the speed of spreading of the ultrasound waves in an air medium is known and the temperature have weak influence over it. In the current work a temperature correction is not implemented because of the lower demands for accuracy in the measurements.

Публикация: №43 Kilifarev, H., I Simeonov, R. Ilarionov, Improvement and Optimization of an embedded system for short-time weather forecasting, CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June, 2008, pp. I.2-1 – I.2-6
Издателство: Proceedings of the International Conference on CompSysTech’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper is presented the improvement of the hardware and the optimization of the algorithm of a system for short-time weather forecasting, developed by the authors. With a purpose of reading of more parameters there are proposed some solutions, related with giving of more accurate forecasts. The algorithm of work of the system is optimized as for base methods for prediction are accepted the Trends and Persistent methods, and the read of the surface effects are reduced to the influence of the fronts, the wind, the clouds cover and the lightnings. This leads to reducing of the requirements for processing resources of the used microcontroller and the volume of the processed statistical data. Under account are taken some modern methods for atmosphere sounding, and by them to increase the accuracy and to extend the range of the given forecasts.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1500879.1500886&coll=DL&dl=GUIDE&CFID=232972892&CFTOKEN=73571125

Публикация: №44 Simeonov, I., H. Kilifarev, R. Ilarionov. Algorithmic realization of system for short-term weather forecasting. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, 14-15 June, 2007, pp. I.3-1 – I.3-6
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, Ro
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Simeonov I,, S., S Y. Yordanov “Acoustic Control Of The Technological Processes“. А University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Slovenia, 14 th - 28 th September, 2007, in CD, ( ISBN 978-961-248-054-7)
Издателство: А University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Slovenia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №46 Angelova, Y., I. Simeonov. Investigation of the Yarn with a Piezoelectric Transducer for Weft Flat Knitting. Proceedings of the XIIIth Romanian Textile and Leather Conference-CORTEP 2007, Jassy, October 18th - 20th, 2007, pp. 435 – 440
Издателство: Proceedings of the XIIIth Romanian Textile and Leather Conference-CORTEP 2007, Jassy, Romania
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №47 Yordanov, S.Y., Ivan S. Simeonov, “System for Monitoring and controlling of refrigerating installation”, 7th International Conference, Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2007 16 - 20. September 2007, Belgrade, Serbia, in CD, ISBN 978-86-83803-22.
Издателство: 7th International Conference, Research and Development in Mechanical Industry&#61618
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №48 Simeonov, I., H. Kilifarev, R. Ilarionov. Embedded system for short-term weather forecasting, CompSysTech'06, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 15-16 June, 2006, pp. IIIB.24-1 - IIIB.24-6. (ISBN 978-954-9641-46-2)
Издателство: Proceedings of International Conference on CompSysTech'06
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper the specific solution is considered for the creation of embedded system by modulus principle for data acquisition, processing and visualization, related to temperature, atmospheric pressure, humidity, wind speed and direction, intended for giving of short-term weather forecast. The system reads and visualize on a display also the current time by means of built-in clock. The visualization is made with the help of seven-segment digital indicators and light emitting diodes (LEDs). The system is based on the one-chip microcontroller of type PIC16F877

Публикация: №49 Simeonov, I., V. Kukenska, R. Ilarionov. Realization of a State Machine with CPLD Device. The Fourteen International Scientific & Applied Science Conference Electronics ET’ 2005., 21-23 September, Sozopol 2005
Издателство: The Fourteen International Scientific & Applied Science Conference Electronics ET’ 2005., 21-23
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Ilarionov, R., I. Simeonov, H. Kilifarev. Information system with Light display for visualization of Temperature, Pressure & Time. CompSysTech 05, 16-17 June, Varna, Bulgaria, 2005
Издателство: Information system with Light display for visualization of Temperature, Pressure & Time. CompSys
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Stoychev, P. A., I. S. Simeonov. Automation of a Technological Process for Ultra filtration Purification of Waters Contaminated with Dyes. 3rd International Conference RaDMI 2003, September, 19-23, 2003, Herceg Novi, Serbia and Montenegro, pp. 1993-1997
Издателство: 3rd International Conference RaDMI 2003, September, 19-23, 2003, Herceg Novi, Serbia and Montenegro
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №52 Simeonov, I. A COMPUTARISED MEASURING SYSTHEM IN BIOTHECHNOLOGIES. SCIENTIFIC REPORTS Band I, Nr. 2, 2001, 5th International Conference SATERRA’2001, Mittweida(FH), Deutschland, 8-10 November, 2001, pp. 201-205
Издателство: SCIENTIFIC REPORTS Band I, Nr. 2, 2001, 5th International Conference SATERRA’2001, Mittweida(FH), De
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №53 Симеонов, И. С. Електронно устройство за контрол на динамични процеси при трансформация на енергия от нови енергийни източници. Сборник доклади, том първи от Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, 22-23 Ноември, 2001, Габрово, стр. 166-170
Издателство: Сборник доклади, том първи от Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, 22-23 Ноември, 2001, Габр
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Александров, А. Т., И. С. Симеонов. Галваномагнитно устройство за измерване на електрически ток. Известия на ТУ-Габрово, том XXV, Габрово, 2001, стр. 17-24
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, том XXV, Габрово
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Иларионов, Р. Т., И. С. Симеонов. Проектиране на технологични измервателни устройства на пиезоелектричен принцип. Електротехника и Електроника (Е+Е), 5-6/1999, стр. 42-47
Издателство: Електротехника и Електроника (Е+Е), 5-6/1999
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 Цеков Л. И., Р. Т. Иларионов, О. Д. Асенов, Д. Г. Генков, И. С. Симеонов. Алгоритмизация на процеса на проектиране. Електротехника и Електроника (Е+Е), 5-6/1999, стр. 48-51
Издателство: Електротехника и Електроника (Е+Е), 5-6/1999
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №57 Ilarionov, R.T., I. S. Simeonov. Functional Controller for Primary Converts Information Processing. Proceedings of the Conference ELECTRONINICS'98. book 3. Sozopol, September 23-25, 1998, pp.114-117.
Издателство: Proceedings of the Conference ELECTRONINICS'98. book 3. Sozopol
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Simeonov I., R. Ilarionov. ULTRASCHALLVERFAHREN ZUR KONTROLLE DES BEIMISCHUNGSINHALTS IN FLUIDEN. 3rd International Conference SATERRA’97, Mittweida, November 12-15, 1997, S. 183-186
Издателство: 3rd International Conference SATERRA’97, Mittweida, Deutschland
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №59 Симеонов И. С. Ултразвуков преобразувател за измерване на ниво. Сборник научни трудове от Шеста научна и научно-приложна конференция ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА – “ЕТ’97” с международно участие. Книга 2. Созопол, септември 24-26, 1997, стр. 112-117
Издателство: Сборник научни трудове от Шеста научна и научно-приложна конференция ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА – “ЕТ’97” с
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Симеонов И. С. Ултразвуков измерител на поток. Сборник научни трудове от Пета национална научно-приложна конференция ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА – “ЕТ’96” с международно участие. Книга 2. Созопол, септември 27-29, 1996, стр. 81-86
Издателство: Сборник научни трудове от Пета национална научно-приложна конференция ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА – “ЕТ’96”
Изд.год.: 1996
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Симеонов И. С. Ултразвуков сигнализатор за ниво на течност. Четвърта Юбилейна “50 години ТУ-София” национална научно-приложна конференция “ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА’95” с международно участие. Книга 3. Созопол, септември 27-29, 1995, стр. 128-134
Издателство: Четвърта Юбилейна “50 години ТУ-София” национална научно-приложна конференция “ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА’95
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Симеонов И. С. Уред за оценка на плътността на течности на базата на микропроцесорна система. Сборник доклади от Пета научна конференция на младите учени “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки”- Съюз на учените в България – клон Ст. Загора. Стара Загора, юни 2-3, 1994, стр. 13-18. (ISBN 9541-661-001-1)
Издателство: Сборник доклади от Пета научна конференция на младите учени “Съвременни тенденции в развитието на фу
Изд.год.: 1994
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.