Съдържание:
Водени дисциплини (4)


Водени дисциплини
Дисциплина: 1399,0,Автоматизация на проектирането в машиностроенето - р. о.
Резюме: Съдържание на курса: Методически основи на процеса проектиране. Особености и класификация на системите за автоматизирано проектиране (САПР) . Хардуерни и софтуерни компоненти. Структура и организация на данните. Системи за машинна графика (CAD системи). Геометрично моделиране. Методология на работа и основни функции на CAD системите. Създаване на потребителски надстройки. Въведение в тримерното моделиране. Работа в мрежова среда. Тенденции за развитие на системите.
Учебна програма: APM_bakalavri.doc

Дисциплина: 0193,0,CAD/CAM системи в машиностроенето - р. о.
Резюме: Цел на курса: Да разшири познанията на студентите в областта на автоматизираното проектиране, като ги запознае с основните теоретични постановки и методологията за проектиране и подготовка на производството на машиностроителни изделия, заложени в съвременните CAD/CAM системи. Изясняват се методическите основи и идеологията на съвременните системи за параметрично SOLID моделиране, повърхнинно (Surface) моделиране и сглобяване на изделията, както и принципа на работа на системите за автоматизирано генериране на NC-програми (CAM – системи).
Учебна програма: CAD_CAM_bakalavri.doc

Дисциплина: 0313,1,CAD/CAE/CAM системи - р. о.
Резюме: Съдържание на курса: Съвременни методи и подходи при компютърното проектиране. Използване на бази знания. Проектиране на специализирани изделия. Подсистеми за инженерни изчисления и анализи. Графични библиотеки. Индивидуално и колективно проектиране на сложни изделия. Многофункционално използване на геометричните модели в процеса проектиране – производство. Виртуални прототипи. Реални прототипи. Основни принципи на CAM системите. Операции, операционни последователности. Постпроцесори и постпроцесорни модули. Магазини. Документация.
Учебна програма: CAD_CAE_CAM_magistri.doc

Дисциплина: 1712,0,Компютърно проектиране - р. о.
Резюме: Съдържание на курса: Методически основи на процеса проектиране. Особености и класификация на системите за автоматизирано проектиране (САПР) . Хардуерни и софтуерни компоненти. Структура и организация на данните. Системи за машинна графика (CAD системи). Геометрично моделиране. Методология на работа и основни функции на CAD системите. Системи за технологично проектиране-цели и задачи. Работа в мрежова среда. Тенденции за развитие на системите.
Учебна програма: KP_TMM_bakalavri.doc