ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ВЕЛИМИРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Хоноруван преподавател, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроника
Кабинет(и): 2209, 2203
Служебен тел.: (066 827)+526, 490
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (4)
Публикации (33)
Докторанти (8)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Е1204 Интелигентни микросензорни системи
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Договор за период от 3 години: 1. За 2012 г., подписан на 09.04.2012 г. като "Интелигентни микросензорни системи" Етап 1, отпуснати средства 3000 лв. 2. За 2013 г., подписан на 01.04.2013 г. като "Интелигентни микросензорни системи" Етап 2, отпуснати средства 2300 лв. 3. За 2014 г., подписан на 21.03.2014 г. като "Интелигентни микросензорни системи" Етап 3, отпуснати средства 3350 лв. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ Микросистемната техника, микро- и наноелектрониката са едни от най-активните катализатори на развитието на електрониката и автоматиката, компютърната и комуникационната техника, машиностроителната техника и технологии, военната и космическата техника, медицинската техника. Чрез интеграция на елементи, функции и технологични процеси, на материали, производство и методи за проектиране, както и чрез подготовка на специалисти от нов тип, тя осигурява високите технологични изисквания на съвременното информационно общество. Създаването на интелигентни мултисензорни микроустройства, използващи физични явления и ефекти, които се извършват в обема и на повърхността на твърдото тяло, позволява реализация на микросистеми с функционална интеграция и с голяма функционална плътност, което дава възможност за събиране и първична обработка на голямо количество информация за заобикалящата ни среда.. Те, заедно със средствата за обработка, съхранение и преобразуване на огромни масиви информация в реално време, определят облика на съвременната микроелектроника от функционален тип като основа на микросистемната техника. Проектът решава актуални проблеми от съвременната микросистемна и наноелектронна техника и от научни направления “МИКРОЕЛЕКТРОНИКА”, „ТВЪРДОТЕЛНА ЕЛЕКТРОНИКА”, „ЕЛЕМЕНТИ И УСТРОЙСТВА НА АВТОМАТИКАТА”, в които е специализирана част от научно-преподавателския потенциал на катедра “Електроника”. Той обобщава следните конкретни научно-изследователски задачи: 1. СЕГНЕТОПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИ СЕНЗОРНИ УСТРОЙСТВА И МИКРОСИСТЕМИ 1.1. Системи за обработка на информация от пиезоелектрични матрични сензори 1.2. Ултразвукови устройства и системи за измерване и контрол на неелектрически величини. 2. ГАЛВАНОМАГНИТНИ МИКРОСЕНЗОРИ И УСТРОЙСТВА 3. МУЛТИСЕНЗОРНИ СИСТЕМИ
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 11

Име на проект: №2 Е1505 Микросензорни системи на пиезоелектрични и магнитоелектрични принципи
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта: Целта на проекта е да разшири и обнови комплексите от инструменти и подходи за проектиране, разработка и приложение на сегнетопиезоелектрични и галваномагнитни сензорни механизми и интелигентни устройства и системи. Научни дейности: 1. Приложение на пиезоелектричните принципи в интелигентните системи за регистриране на тактилна информация 1.1. Реализиране на практически интерфейс, базиран на усъвършенстван математически модел за резонансна пиезоелектрична сензорна матрица. 1.2. Изготвяне на хардуерна и софтуерна концепция за тактилна система с разширени възможности с приложение в автоматиката и роботиката. 2. Изследване на практическите възможности за създаване на маломощни пиезоелектрични генератори на енергия, акумулираща се от електромеханични процеси (energy harvesting) 2.1. Обзор на съвременните пиезоелектрични технологии за генериране на енергия от неконвенционални източници и избор на концепция за маломощен пиезоелектричен генератор 2.2. Математическо моделиране и симулиране на вариант на маломощен генератор на енергия, акумулираща се от електромеханичните процеси в пиезоелектрични среди. 3. Разработка на методики и средства за изследване на параметри и характеристики на галваномагнитни сензори 3.1. Създаване на мултифункционален учебен стенд за изследване на параметри и характеристики на сензори 3.2. Изследване приложимостта на стенда за измерване параметри и характеристики на галваномагнитни сензори 4. Мултисензорни микросистеми
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 8

Име на проект: №3 Е911 Пиезоелектрични и галваномагнитни интелигентни сензорни системи - Етап 3/2011 г.
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Договор за период от 3 години Етап 3 (2011 г.) Основната цел на този етап от проекта е да продължи работата по създаването на комплекс от инструменти и подходи за проектиране, разработка и приложение на сегнетопиезоелектрични и галваномагнитни сензорни механизми и интелигентни устройства и системи. Настоящият етап (за 2011 г.) на проекта поставя следните конкретни цели: Завършване на разработката на интерфейсни схеми за тактилни нерезонансни матрици с бягаща обемна акустична вълна с увеличен брой чувствителни елементи и компютърно и експериментално изследване на разработеното сензорно устройство. Разработка и изследване на опитен образец на интелигентен тактилен сензор на основата на резонансна тактилна матрица с интерфейсни схеми за обработка на информацията на основата на програмируеми логически схеми. Разработка и изследване на интелигентни ултразвукови преобразователни устройства за измерване и контрол на разстояние и ниво на основата на програмируеми логически схеми с цел използването им в реални сензорни системи за автомобила и преноса на газ. Разработване, моделиране и изследване на вариантни решения на устройства на елементи на Хол и интелигентни многоканални безконтактни измерватели на електрически сигнали за конкретно приложение в различни области на инженерната практика. ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА (ТРЕТИ ЕТАП – 2011 г. ) I. Проектиране, разработка и изследване на интелигентни тактилни сензорни системи 1. Проектиране на интелигентна тактилна нерезонансна сензорна микросистема с увеличен брой чувствителни точки на основата на програмируеми логически схеми 2. Проектиране, разработка и изследване на интелигентна тактилна резонансна сензорна система на основата на програмируеми логически схеми на фирмата Xilinx 3. Изследване на възможността за проектиране и създаване на интелигентна пиезорезистивна MEMS от мембранен тип
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 11

Име на проект: №4 РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО - Д01-396/11.10.2012 г.
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Общата цел на проекта е развитие, внедряване и устойчивост на дистанционно обучение с използване на съвременни виртуални технологии, съобразно съвременните тенденции в учебния процес за динамичност, достъпност и ефективност, като се отчита опита и специфичните особености за ТУ – Габрово. Конкретни цели: 1. С прилагане на виртуални технологии в учебната дейност, да се подкрепят заложените задачи в настоящата Мандатна програма за устойчиво развитие, конкурентноспособност и национален авторитет на ТУ Габрово. 2.Внедряване на нови правила за обучение, базирани на един дейностен модел на дистанционно обучение, съвместно със съществуващия класически модел. 3. Продължение на приетата Програма за развитие на електронно и дистанционно обучение за целеви групи включени в образователните услуги на ТУ-Габрово; 4. Улесняване на достъпа за обучение в ТУ-Габрово в изпълнение на регионалните и национални приоритети; 5. Обновяване на материалната база в ТУ- Габрово – оборудване с компютри и периферия с технически характеристики за използване в следващите 5 години, информационно-комуникационна техника за информационен обмен. 6. Осъществяване на гъвкави политики за достъп до нови групи обучаеми в образователни – квалификационни степени чрез електронно и дистанционно обучение; 7. Разширяване обхвата на предлаганите образователни услуги в ТУ – Габрово чрез използване на съвременни информационно-комуникационни технологии за удовлетворяване потребностите на бизнеса от висококвалифицирани кадри; 8. Осигуряване на свободен достъп до електронни образователни ресурси, чрез виртуална библиотека, за подобряване на информационните политики, за повишаване на ефективността в извън аудиторната заетост на студентите.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 25


Публикации
Публикация: №1 Kolev D., V. Todorova. Some Peculiarities when Interfacing Resonance Tactile Array Sensors. Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, September 13-15, 2017, Sozopol, Bulgaria, IEEE Conference Record #41615.
Издателство: Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, September 13-15, 2017, Sozopol, Bulgaria, IEEE Conference Record #41615.
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?r=20
Пълен текст:

Публикация: №2 Tramantzas C., D. Kolev, R. Stoyanova, V. Todorova. Modeling Bimorph Piezoelectric Harvesters. Proceedings of ISC UNITECH'2017, 17-18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria,vol. 1, pp. 319-322, ISSN 1313-230X.
Издателство: Proceedings of ISC UNITECH'2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №3 Kolev D., R. Stoyanova, C. Tramandzas, V. Todorova. Initial Investigation of Energy Piezoelectric Harvester. Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'16, 18-19 November, Gabrovo, 2016, vol. 1, pp. 255-259, ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'16, 18-19 November, Gabrovo, 2016, vol. 1.
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The current article reviews the possibility to create energy harvester that utilize “waste” human motion energy. The proposed harvester is based on the piezoelectric ceramic element that is used to harvest the vibrations that are created in the process of walking. Model for such device is proposed as well as initial experiments were carried out. The experimental data shows that such miniature device can be created. There are some problems with such devices as the relatively high resonance frequency but this kind of energy power supplies are worth of further study.
Web: unitech.tugab.bg
Пълен текст:

Публикация: №4 Kolev D., S. Kamenov, V. Todorova. "Tactile Sensor Arrays Implementations in Some of Robotic Effectors". National forum "Electronics 2015" СЕЕС 2015 - proceedings, Sofia, 14-15 May 2015, pp. 95-98, ISSN 1314-8605.
Издателство: National forum "Electronics 2015" СЕЕС 2015 - proceedings, Sofia
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The current article discuss a proposed complex robotic effector imitating human hand and proposes to replace the usually used pressure sensors with the resonance piezoelectric sensor arrays. Настоящата статия разглежда предложение за сложен роботизиран захват, имитиращ човешка ръка и предлага заместването на обикновено използваните сензори за налягане с резонансни пиезоелектрични сензорни матрици.
Web: http://ecad.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?r=82
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №5 Каменов С., В. Тодорова.ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ТАКТИЛНИ ОБРАЗИ ЗА МЕХАНИЧНА РЪКА НА РОБОТ. Journal of the Technical University of Gabrovo, 2014, vol..48, pp. 95-97, ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The current article presents a generalized model and system processing diagram for detecting tactile images to be used in mechanical robot arm. The presented model gives general form of the system which will be used as a base for further development of the software and hardware for the robotic arm.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №6 Todorova V., D. Kolev. Problems when Processing Data from Some Multiple Sensor System. National Forum ‘ЕИКС 2013’, pp. 120-123, Sofia, 16-17 of May, 2013, ISSN 1314-8605.
Издателство: National Forum ‘ЕИКС 2013’
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №7 Андонова А., В. Тодорова. Надеждност на електронното оборудване и термографски методи. Известия на ТУ–Габрово, бр. 45, Габрово, 2013, стр. 69–71, ISSN 1310-668669-71
Издателство: Известия на ТУ–Габрово, бр. 45, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Kolev D., V. Todorova, B. Bodzhilov. Interface Control Circuits for Piezoelectric Resonance Sensor Arrays. Annual Journal Of Electronics, Selected Papers from International Scientific Conference Electronics’12, Technical University of Sofia, 19-21 September 2012, Sozopol, vol.6, Nr.1, pp. 101 – 103, ISSN 1314-0078.
Издателство: Annual Journal Of Electronics, Selected Papers from International Scientific Conference Electronics’
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Todorova V., S. Kamenov. Programming Module for Calculating Constructional Dimensions of Passive Microelectronic Components. Annual Journal Of Electronics, Selected Papers from International Scientific Conference Electronics’12, Technical University of Sofia, 19-21 September 2012, Sozopol, vol.6, Nr.2, pp. 145 – 148, ISSN 1314-0078.
Издателство: International Scientific Conference Electronics’12, Technical University of Sofia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Kolev D., V. Todorova. Problems when Interfacing Piezoelectric Resonance Sensor Arrays. Proceedings of 28-th International Conference on Microelectronics (MIEL 2012), Nis, Serbia, 13-16 May, 2012, pp. 131-133, IEEE Catalog №: CFP12432-PRT, ISBN 978-1-4673
Издателство: Proceedings of 28-th International Conference on Microelectronics (MIEL 2012), Nis, Serbia, 13-16 Ma
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Тодорова В. Разработка на тактилна сензорна микросистема с бягаща обемна акустична вълна в нерезонансната пиезоелектрична матрица. Известия на ТУ - Габрово, 2010, т. 41, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ - Габрово, 2010, т. 41
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Тодорова В. Разработка на тактилна сензорна пиезоелектрична микросистема с увеличен брой чувствителни елементи. Известия на ТУ - Габрово, 2010, т. 41, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ - Габрово, 2010, т. 41
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Kolev D., V. Todorova. An Interface for Piezoelectric Resonance Sensor Array. Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’11, Gabrovo, 2011, vol 1., pp. 173-176, ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’11, Gabrovo, 2011, vol 1.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Kolev D., V. Todorova. Quasi 3D Model of Resonance Piezoelectric Array Sensor. Proceedings of 27-th International Conference on Microelectronics (MIEL 2010), Nis, Serbia, 16-19 May, 2010, pp. 205-208, IEEE Catalog №: CFP10432-PRT, ISBN 978-1-4244-7198-0.
Издателство: Proc. of 27th International Conference on Microelectronics MIEL 2010, Nis, Serbia, 16-19 May, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №15 Kolev D., V. Todorova. Limitations of One Dimension Modeling for the Resonance Piezoelectric Array Sensors. Proceedings of International Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS’2009 Sozopol, Annual Journal of Electronics, 2009, pp. 257-260,
Издателство: Proceedings of International Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS’2009 Sozopol, Ann
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Todorova V.,D. Kolev. Design and Modeling Problems of Resonance Piezoelectric Tactile Arrays. 18th IEEE International Conference on Control Applications, 2009 IEEE MSC, Saint Petersburg, Russia,2009, pp. 1433-1436, ISSN 1085-1992.
Издателство: 18th IEEE International Conference on Control Applications, 2009 IEEE MSC, Saint Petersburg, Russia,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №17 Todorova V. Reliability of the Simulation Models of a Ferroelectric Array with Running Bulk Acoustic Wave as a Primary Tactile Sensor. International Scientific Conference UNITECH’09, Gabrovo, 2009, v. I, pp. I-197 – I-202, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’09, Gabrovo, 2009, v. I,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Todorova V., P.Todorov, S. Hristov, A.Aleksandrov, M.Mladenov, D. Kolev. Tactile Ferropiezoelectric Array Sensors. Journal of the TU of Gabrovo, v. 30, 2004, ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the TU of Gabrovo
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Todorova V., D. Kolev. Piezoelectric Resonance Sensor Array. Proceeding of the IEEE International Spring Seminar of Electronics Thechnology. 27th ISSE 2004, Sofia, 13-16 May 2004, Annual School Lectures, v.24, pp. 40 –41, ISSN 0861-0797
Издателство: 27th ISSE 2004, v.24
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 Todorova, V., M. Mladenov. Matrix Microsensor Information Scanning. 26th ISSE 2003, High Tatras, Stara Lesna, Slovak Republic, p.18-21, 0-7803-8002-9/03/10.00 ©2003 IEEE
Издателство: 26th ISSE 2003, High Tatras, Stara Lesna, Slovak Republic
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 Todorova V., M. Mladenov. An improved tactile sensor utilizing acoustic running wave in a ferroelectric. Proceedings of 23rd International Conference on Microelectronics, Nish, Yugoslavia, 12-15 May 2002, vol. 1, pp. 269--272, ISBN 0-7803-7235-2
Издателство: 23rd International Conference on Microelectronics, Nish, Yugoslavia, vol. 1
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №22 Todorova V., M. Mladenov. An Investigation of the Information Signal from the Ferropiezoelectric TAMS with RBAW Depending on Design and Exciting Pulse Parameters by Computer Simulation. 25th ISSET Czech Republic, 2002, pp. 156-159, ISBN 0-7803-9824-6
Издателство: 25th ISSET
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Todorova V., M. Mladenov. Peculiarity of the Design of Electronic System for Primary Processing of the Signal from Tactile Microsensor, N 47, INTERNATIONALES WISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM, 2002, “Mikrotechnik”, pp.246 – 247, Ilmenau,Germany,ISSN 0943-7207
Издателство: INTERNATIONALES WISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM, 2002, “Mikrotechnik”,
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Тодоров П.Ж., В.Д. Тодорова. Смесител на честоти на основата на електрострикционен пиезотрансформатор. "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”, кн. 10-12, 2001, сс. 15-17, ISSN 0861-4717.
Издателство: "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”, кн. 10-12, 2001
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Todorova V.,S. Kartunov,M. Mladenov. Assesment of the opportunities for development of ferropiezoelectric tactile array microsystems in the robotics. 5.Chemnitzer Fachtagung Mikrosystemtechnik'01,Germany,2001,pp.25-29,ISBN 3-00-008201-8
Издателство: 5.Chemnitzer Fachtagung Mikrosystemtechnik'01,Germany,2001
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №26 Todorova V. Ferropiezoelectric Array as a Primary Sensor for Processing of Tactile Information. 22nd MIEL 2000”, vol.2, 14-17 May 2000, Nish, Yugoslavia, pp. 615-618, ISBN 0-7803-5235-1; ISBN 0-7803-5236-X
Издателство: 22nd MIEL 2000”, vol.
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №27 Todorova V. Investigation and Develoment of Tactile Ferropiezoelectric tactile array sensors. 3rd International Conference and Poster Exhibition on Micro Materials "MicroMat'2000", Berlin, Germany, 17-19 April, 2000, pp. 426 - 427, ISBN 3-9
Издателство: 3rd International Conference and Poster Exhibition on Micro Materials "MicroMat'2000"
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Тодорова В. Методи и средства за обработка на информация от “двукоординатна” тактилна матрица. Сборник доклади от Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, том 1, 19 - 22 октомври 1999, София, стр. 21 - 24, ISBN 954-9641-12-0
Издателство: Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, том 1
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Тодорова В.Д. Двумерно моделиране и симулиране на физичните процеси в сегнетопиезоелектрична тактилна матрица. “Електроника и електротехника”, 11 - 12, 1999, cc. 3 - 8
Издателство: “Електроника и електротехника”, 11 - 12,
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Todorova V. Influence of the parameters of the substrate material on the information signal of the ferropiezoelectric tactile array. 13. Internationale Mittweidaer Fachtagung “Innovative Technologien IWKM’98”,1998, Nr.6, Germany, pp.53-58,ISSN1430-3698
Издателство: 13. Internationale Mittweidaer Fachtagung “Innovative Technologien IWKM’98”,1998, Nr.6,
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №31 Todorova V., Ph. Phillipov. Design Problems of a Ferropiezoelectric Tactile Array Sensor with the Running Bulk Acoustic Wave. ANNUAL SCHOOL, Lectures. 1998, Sofia, Bulgaria, pp.31 - 44. ISSN 0861-0797
Издателство: ANNUAL SCHOOL, Lectures. 1998, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Todorova V. Investigation of the PZT Piezoceramics as a Substrate Material for the Tactile Arrays with the Running Bulk Acoustic Wave. ANNUAL SCHOOL, Lectures. 1998, Sofia, Bulgaria, pp. 45 - 57. ISSN 0861-0797
Издателство: ANNUAL SCHOOL, Lectures. 1998, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Todorova V. An One-Dimensional Model of the Electromechanical Processes in a Ferropiezoelectric Tactile Array Sensor. ANNUAL SCHOOL, Lectures, 1998, Sofia, Bulgaria, pp. 58 - 69. ISSN 0861-0797
Издателство: ANNUAL SCHOOL, Lectures, 1998, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ДОБРОМИРА КРАСИМИРОВА ЕНЧЕВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА
ДИМО РУМЕНОВ КОЛЕВ ДИПЛОМИРАН Разработка и изследване на матричен пиезоелектричен тактилен сензор от резонансен тип
АНА ТОДОРОВА ТОТЕВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработка и изследване на пиезоелектрична микроелектромеханична система (MEMS)
СВЕТОСЛАВ СЕРГЕЕВ КАМЕНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработка и изследване на система за разпознаване на тактилни образи
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАМИШЕВ ДЕЙСТВАЩ Система за следене на неелектрически параметри на електродвигател
КОНСТАНДИНОС АНАСТАСИОС ТРАМАНДЗАС ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработка и изследване на пиезоелектрични енергийни харвестери (Energy Harvesters)
МИЛЕН ИВАНОВ КИРОВ ДЕЙСТВАЩ Разработка и изследване на система за детекция и анализ на димни частици
ЛЮБОМИР ИЛИЕВ СПАСОВ ДЕЙСТВАЩ Микроелектронни устройства за магнитно поле и приложенията им в сензорната техника