ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: АНТОН КАМЕНОВ АНТОНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Философски науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Социални и стопански науки
Кабинет(и): 1234
Служебен тел.: (066 827)+337
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (9)
Книги (7)
Публикации (29)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Интеграция чрез мобилност в Европа на гражданите
Година: 2013
Описание: 2013 г. Дог. С1305, „Интеграция чрез мобилност в Европа на гражданите", Ръководител договор: доц. Цветелина Ганкова

Име на проект: №2 Отворено управление и електронно правителство - ефективност и прозрачност на публичната администрация в България
Година: 2012
Описание: 2012 г. Дог. С1209, „Отворено управление и електронно правителство - ефективност и прозрачност на публичната администрация в България", Ръководител договор: доц. Цветелина Ганкова

Име на проект: №3 Модернизиране на публичната администрация и електронното правителство на България
Година: 2011
Описание: 2011 г. Дог. С 1104, „Модернизиране на публичната администрация и електронното правителство на България", Ръководител договор: доц. Цветелина Ганкова

Име на проект: №4 Административни и социални проблеми и аспекти на изпълнението на критериите от Маахстрихт и на присъединяването на България към Евро-зоната
Година: 2010
Описание: 2010 г. Дог. С 903, „Административни и социални проблеми и аспекти на изпълнението на критериите от Маахстрихт и на присъединяването на България към Евро-зоната", Ръководител договор: доц. Цветелина Ганкова

Име на проект: №5 Актуални проблеми на изпълнението на крите-риите от Маахстрихт и на присъединяването на България към Европейския съюз
Година: 2009
Описание: 2009 г. Дог. С 903, „Актуални проблеми на изпълнението на критериите от Маахстрихт и на присъединяването на България към Европейския съюз", Ръководител договор: доц. Цветелина Ганкова

Име на проект: №6 Подготовката на България за въвеждане на единната европейска валута
Година: 2008
Описание: 2008 г. Дог. С 803, „Подготовката на България за въвеждане на единната европейска валута", Ръководител договор: доц. Цветелина Ганкова

Име на проект: №7 Влияние и значение на туризма за устойчиво развитие на България и членството и в европейския съюз
Година: 2007
Описание: 2007 г. Дог. № С 601, „Влияние и значение на туризма за устойчиво развитие на България и членството и в европейския съюз", Ръководител договор: доц. Цветелина Ганкова

Име на проект: №8 Влияние и значение на туризма за устойчиво развитие на България и членството и в европейския съюз
Година: 2006
Описание: 2006 г. Дог. № С 601, „Влияние и значение на туризма за устойчиво развитие на България и членството и в европейския съюз", Ръководител договор: доц. Цветелина Ганкова

Име на проект: №9 Влияние на стойностнообразуващите процеси в икономиката в сянка върху заетостта и безработицата
Година: 2005
Описание: 2005 г., Дог. № III-6, „Влияние на стойностнообразуващите процеси в икономиката в сянка върху заетостта и безработицата", Ръководител договор: доц. Цветелина Ганкова


Публикации
Публикация: №1 Антонов. А., Тестове по социология. 2013 г. Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово
Издателство: Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Антонов. А., Философски тестове - учебно пособие. 2012. Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово ISBN 978-954-490-331-2
Издателство: Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово ISBN 978-954-490-331-2
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Антонов. А., Социология - избрани проблеми. 2012. Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово ISBN 978-954-490-337-4
Издателство: Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово ISBN 978-954-490-337-4
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Душков, В., С. Будева, Ив. Стоянова-Тодорова, А. Антонов, Т. Стоев. Девиантно поведение. УИ ”В. Априлов” – Габрово, 2009, 192с. ISBN 978-954-683-429-4.
Издателство: УИ ”В. Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Антонов А., Корупцията като социален феномен и форма на отклоняващо се поведение В: „Девиантно поведение” (учебник), Габрово, 2009, ISBN 978-954-683-429-4
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Антонов А., Самоубийството като девиантно поведение В: Девиантно поведение (учебник), Габрово, 2009, ISBN 978-954-683-429-4
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Антонов А., Избрани философски автори и текстове (учебник), Габрово, 2009, ISBN 954-318-011-3
Издателство: Фея, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Антонов. А., Емиграцията като опит за възходяща социална мобилност. Юбилейна научна конференция на тема "Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век" (10-11 май 2013 г.) Свищов. с. 162-165 ISBN 978-954-23-0861-4
Издателство: Юбилейна научна конференция на тема "Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век" (10-11 май 2013 г.) Свищов
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Антонов. А., Специфични ефекти от корупцията при обществените поръчки и митниците. Юбилейна научна конференция на тема: "Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век" (10-11 май 2013 г.) Свищов. с. 166-170 ISBN 978-954-23-0861-4
Издателство: Юбилейна научна конференция на тема: "Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век" (10-11 май 2013 г.) Свищов
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Антонов. А., Публична администрация и корупция. XI международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг` 13". 23-26 юни 2013 г. Созопол
Издателство: XI международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг` 13". 23-26 юни 2013 г. Созопол
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Антонов. А., Някои специфики на българската средна класа. XI международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг` 13. 23-26 юни 2013. Созопол
Издателство: XI международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг` 13. 23-26 юни 2013. Созопол
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Антонов. А., Автономните медии - мит и реалност? Университетска годишна научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски" - В. Търново 2013 г.
Издателство: Университетска годишна научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски" - В. Търново
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №13 Антонов. А., Корупционното поведение - комплекс от субективни нагласи, наследени стереотипи на поведение и обективни социални предпоставки. Университетска годишна конференция на Национален военен университет "Васил Левски" - В. Търново 2013 г.
Издателство: Университетска годишна конференция на Национален военен университет "Васил Левски" - В. Търново
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №14 Антонов. А., Девиантното поведение като фактор за възходяща социална мобилност. Известия на ТУ-Габрово. Том. 45. с.... 2013 г. Габрово ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ-Габрово. Том. 45. с.... 2013 г. Габрово ISSN 1310-6686
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Антонов. А., Носталгията по миналото - българският преход и феноменът "връщащият се човек". Известия на ТУ-Габрово. Том 45. с. ....2013 г. Габрово ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ-Габрово. Том 45. с. ....2013 г. Габрово ISSN 1310-6686
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Антонов. А., Анализ на дейността на публичната администрация в Габрово. Известия на ТУ-Габрово. Том 45. с ..... 2013 г. Габрово ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ-Габрово. Том 45. с ..... 2013 г. Габрово ISSN 1310-6686
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Антонов. А., Някои проблеми на професионалната реализация на младите социални работници (анализ на резултатите от емперично социологическо изследване, проведено сред потребителите на кадри, завършили специалност "Социални дейности" в ТУ-Габрово. Международна научна конференция Унитех 2012. Габрово. 2012. с. 304-312 ISSN 1313-230 Х
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Антонов. А., Качеството на обучение през погледа на завършилите специалност "Социални дейности" в ТУ-Габрово (сравнителен анализ на резултатите от емперични социологически изследвания, проведени сред дипломанти от специалността през 2011 и 2012 г.). Международна научна конференция Унитех 2012. Габрово. с. 313-320 ISSN 1313-230 Х
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Антонов. А., За някои проблеми на техническото образование - щрихи от портрета на българския машинен инженер. Известия на ТУ-Габрово. Том. 44. с. 3-10. 2012 г. Габрово ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ-Габрово. Том. 44. с. 3-10. 2012 г. Габрово ISSN 1310-6686
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Антонов. А., Предприемачески нагласи и намерения на студентите от ТУ-Габрово, Унитех 2011. с. 279-284. Международна конференция (18-19 ноември) ISSN 1313-230 Х
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово, Унитех 2011. с. 279-284. Международна конференция (18-19 ноември)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Антонов А., Социологически аспекти на медийното отразяване на корупцията в България. Защитен докторат, 2010
Издателство: Фея, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Дисертация

Публикация: №22 Антонов А., А. Пенчева, Социална интеграция на хора с физически увреждания чрез развиване на доброволческа дейност, УНИТЕХ, 2009, Габрово
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Антонов А., Социологически аспекти на медийното отразяване на политическата корупция в независимия ежедневен печат в България за периода 2004-2006 г., Международна научна конференция, Варна, 2008, ISBN 978-954-20-0426-4
Издателство: Международна научна конференция, Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Антонов А., Корупция в МВР и съдебната система и тяхното медийно отражение в независимия ежедневен печат в България за периода 2004-2006 г., Международна научна конференция, Варна, 2008, ISBN 978-954-20-0426-4
Издателство: Международна научна конференция, Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Антонов А., Основни фактори, определящи интензитета и мащабите на корупционните практики, Международна научна конференция, Стара Загора, 2007
Издателство: Международна научна конференция, Стара Загора
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Антонов А., Съществува ли надежден индикатор за измерване влиянието на независимите ежедневници в България (Анализ на резултатите от проучване на вестникарския пазар), Международна научна конференция, Стара Загора, 2007
Издателство: Международна научна конференция, Стара Загора
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Антонов А., Медии, корупция и антикорупция – основни фактори, ограничаващи медийните разкрития, Международна научна конференция, Варна, 2006, ISBN 10:954-20-0340-4
Издателство: Международна научна конференция, Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Антонов А., Разпространение на корупционните практики в България по професионални групи в периода 2002-2005 г. – реалности и перспективи, Международна научна конференция, Варна, 2006, ISBN 10:954-20-0340-4
Издателство: Международна научна конференция, Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Антонов А., Наука ли е философията, Международна научна конференция, Стара Загора, 2006, ISSN 954-9329-31-3
Издателство: Международна научна конференция, Стара Загора
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина