Съдържание:
Проекти (17)
Книги (14)
Публикации (30)


Завършени проекти
Име на проект: №1 1716/С „Формиране на цифрова грамотност и професионални компетенции на студенти от специалност „Социални дейности” като условие за реализация на пазара на труда”
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научниятпроект има за цел да изследва формирането на цифрова грамотност и професионални компетенции на студенти от специалност „Социални дейности” като условие за реализация на пазара на труда. Получените резултати от направените емпирични изследвания ще допринесат за оптимизиране на учебни планове, включване на нови модули в учебни дисциплини и практическа насоченост на учебната дейност.
Позиция в проекта: участник в проекта
Бр.заети: 6

Име на проект: №2 „Електронно правителство и пазар на труда” 1507/2015.
Година: 2015

Име на проект: №3 "Икономика в сянка, електронно правителство и превенция на корупцията" С1405/2014
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №4 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за развитие на дистанционното обучение в ТУ – Габрово”
Година: 2013

Име на проект: №5 Интеграция чрез мобилност в Европа на гражданите” С 1305/2013.
Година: 2013

Име на проект: №6 „Изследване нагласите на студентите по отношение на равнопоставеността и дискриминацията”- С -1210.
Година: 2012

Име на проект: №7 „Насърчаване на културата за доброволчество сред студентите” С-1103.
Година: 2011

Име на проект: №8 „Социална интеграция на хора с физически увреждания чрез развиване на доброволческа дейност”-С-904/2009.
Година: 2009

Име на проект: №9 „Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст”
Година: 2008
Описание: Project 142721-LLP-1-2008-1-BG-LEONARDO-LMP (ELE-55+) Проектът е с продължителност 2 години. Целеви групи на проекта са мениджъри и служители в отдел „Човешки ресурси” и заети лица над 55 годишна възраст. Разработени методически материали и проведено обучение на целевите групи.
Период: 2008-2010

Име на проект: №10 “Работни групи от студенти и пенсионери за учене между поколенията”
Година: 2007
Описание: Project 134476-2007-BG-GRUNDTVIG-GMP Разработени са методически материали и проведено обучение на целевите групи.
Период: 2007-2009

Име на проект: №11 „Обучение по активно гражданство и междукултурни отношения: Методи и ресурси за учене на възрастни”
Година: 2007
Описание: Project LLP-1-2007-1-IT-GRUNDTVIG-GMP Проведено обучение на пет целеви групи.
Период: 2007-2009

Име на проект: №12 “Европейска бизнес-култура и управленска практика”
Година: 2005
Описание: Проект CEReS, иницииран по програма Leonardo da Vinci Проучването се осъществява в страните партньори по проекта – Исландия, Великобритания, Швеция, Полша и България от подготвени за целта студенти в периода 2005 – 2007. В проучването участват студенти от Технически университет – Габрово. Цел: Разработване на “Междукултурна учебна програма за европейските региони и техните студенти”. Разработена учебна програма за обучение на студентите в магистърска степен по “Междукултурни отношения”.
Период: 2005-2007

Име на проект: №13 “Socialization of Long- term Unemployed Adults through Adapted Sport Games and Physical Activities”
Година: 2005
Описание: Project 116775- CP-1-2004-1- BG- GRUNDTVIG- G1 Технически университет - Габрово, съвместно с колеги от Португаия, Англия, Италия, Финландия и Гърция. Разработени са методическо ръководство, материали за самостоятелна подготовка и за самопроверка на обучаемите. Проведено обучение на целевите групи.
Период: 2005-2007

Име на проект: №14 Vocational Lifelong Training on Quality and Environmental Management for Staff Engaged in Small- and Medium-Sized Enterprises
Година: 2002
Описание: Project Leonardo da Vinci - № BG/02/B/F/PP-132088. Разработен курс по „Teamwork”.

Име на проект: №15 “Regional Non-Governmental Organizations Institution Building”
Година: 1999
Описание: Project TEMPUS IB_JEB-14350-1999 Разработен курс по „Human Behavior and Interpersonal Relation” и проведено обучение на целевите групи.

Име на проект: №16 “Regional Non-Governmental Organizations Institution Building”
Година: 1999
Описание: Project TEMPUS IB_JEB-14350-1999 Разработен курс по „Public Relations” и проведено обучение на целевите групи.

Име на проект: №17 The Company of the Future Through on-and-off-the-Job-Training
Година: 1999
Описание: Project Leonardo da Vinci - № BG/99/2/07073/PI/II.1.1.a/CONT. Разработен курс по „Company Culture in Work Organization”.


Публикации
Публикация: №1 Пенчева, А. Бизнес-етика. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2011
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Пенчева, А. Работа в екип. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2011.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Пенчева, А. Бизнескомуникации и връзки с обществеността. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2010.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Пенчева, А. и кол. Социални компетенции. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2010.
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 A. Pencheva, Golde C., Rashkova I. Social Competence. (2010). EX-PRES. Gabrovo.ISBN –978-954-490-121-9
Издателство: EX-PRES. Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (чуждестр. издание)

Публикация: №6 Ts. Petrova, I. Rashkova, A. Pencheva, M. Kuukka, R. Tuominen. (2009). Methodological Guide for Intergenerational Learning Circles. Eks-Press. Gabrovo.ISBN – 978-954-490-090-8.
Издателство: Eks-Press. Gabrovo
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Пенчева, А. Социални умения. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2009, с. 36.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Пенчева, А. Работа в екип. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2008, с. 103.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 Пенчева, А. Бизнес-етика. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2007, с. 175.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 Томов, Р. Драшков, Д., Гутев, К. Стоукс, С. Пенчева, А. Папа, Е. Методическо ръководство по система за социална интеграция на трайно безработни хора чрез адаптирани спортни игри и физически дейности. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с. 120.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №11 Томов, Р. Драшков, Д., Гутев, С. Пенчева, Дамянова, С. Адаптирани индивидуални игри. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с.84.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №12 Томов, Р, К. Стоукс,. Пенчева, А., Лонг, Н., Дамянова, С., Папа, Е., Фицсаймънс, К. Артистични физически дейности. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с. 88.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №13 Томов, Р., Лонг, Н., Драшков, Д., Гутев, Фицсаймънс, К., Стоукс, С., Пенчева, А., Дамянова, С. Адаптирани отборни игри. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с. 84.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №14 Томов, Р, К. Симс, Пенчева, А., Теиксера, М., Лилиерос, Т., Косиденте, Р. Помагало за самостоятелна работа. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с. 64.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №15 Пенчева, А. Развиване на преносими умения, необходими на социалните работници. МНК УНИТЕХ’17, ТУ-Габрово, 17-18 ноември 2017 г. Университетско издателство „Васил Априлов”, Сб. Доклади, том ІV, с. 213ISSN 1313-230Х-218, .
Издателство: изд. "В. Априлов" - ТУ-Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Пенчева, А. Реализиране на образователна среда за развиване на социални компетенции в процеса на обучение. ХV МНПК на АПСС, 2-6 септември 2015 г., г. Китен. Сборник с научни доклади, Том първи, с.329-333, ISBN 978-954-490-476-0.
Издателство: Сборник с научни доклади, Том първи, с.329-333, ISBN 978-954-490-476-0.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Пенчева, А. Формиране на компетентности по култура на отношенията при изграждане на личността на професионалиста по публична администрация. 14 МНК – АПСС, 2-6 септември 2014 г., гр. Китен. Сборник научни доклади, Първа книга, том І – стр. 421 – 426, ISBN 978-954-490-448-7.
Издателство: 4 МНК – АПСС, 2-6 септември 2014 г., гр. Китен. Сборник научни доклади, Първа книга, том І – стр. 421 – 426, ISBN 978-954-490-448-7
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Pencheva, А. Communicative competences and intercultural differences – how to achieve effective communication under conditions of globalization. . 7th International Conference "Competence of contemporary specialist - The unity of theory and practice" Kaunas University of Applied Sciences (Lithuania), College of Dunaujvaros (Hungary). April 26, 2013. pp. 161-166, ISSN 2029-4557.
Издателство: University of Applied Sciences (Lithuania), College of Dunaujvaros (Hungary). April 26, 2013. pp. 161-166, ISSN 2029-4557.
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 Пенчева, А. Проблеми и начини за подобряване на организационните нагласи за екипна работа. МНК UNITECH’13, 22-23 ноември 2013 г., Габрово. Сборник доклади том ІV –стр. 258 – 263.
Издателство: МНК UNITECH’13, 22-23 ноември 2013 г., Габрово. Сборник доклади том ІV –стр. 258 – 263.
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Пенчева, А. Равнопоставеността в многообразието на човешките ресурси. МНК UNITECH’12, 16-17 ноември 2012 г., Габрово. Сборник доклади том ІІІ, 277-282, ISSN 1313-230X
Издателство: МНК UNITECH’12, 16-17 ноември 2012 г., Габрово. Сборник доклади том ІІІ, 277-282, ISSN 1313-230X
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Пенчева, А., Л. Русанова, Ж. Цонева, Съвременни изисквания към подготовката на социалния работник за работа в екип. Сборник с доклади от втора научно-практическа конференция с международно участие по социална работа., УИ „Св. Климент Охридски” София, 2010
Издателство: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Pencheva, А. The business-ethikcs’ competences of contemporary specialists. Siulaikinio specialisto kompetencijos:teorijos ir praktikos derme. 08.04.2010 г., Kaunas ISSN 2029-4557, p. 76-80.
Издателство: Kaunas
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Антонов А., А. Пенчева, Социална интеграция на хора с физически увреждания чрез развиване на доброволческа дейност, УНИТЕХ, 2009, Габрово
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Pencheva, А. Die Kommunikative kompetenz – element der professionellen qualifikation. Международная научно-методическая конференция: “Иновационные технологии организации обучения в техническом вузе”. Федеральное агентство по образованию, ПГУАС- г. Пен
Издателство: г. Пенза
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Пенчева, А. Развитие навыков коллективной работы у студентов в процессе обучения. Международная научно-практическая конференция: Компетенции современного специалиста: сочетание теории и практики – 26 марта 2009 г., Каунас, Литва. Сборник научных статей, с
Издателство: Каунас, Литва
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №26 I. Rashkova, Ts.Petrova, A. Pencheva. Intercuultural Awareness through Intergenerational Learning Environment. International Scientific Conference UNITECH’08. Gabrovo. Volume III, pp. 581-585.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Николова, А., Пенчева, А., Рашкова, И. Осъзнаването на междукултурните различия в бизнес-средата – ключов фактор за осъществяване на успешни бизнес-контакти. МНК “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятието. Варна, 2006
Издателство: МНК “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятието. Варна,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Пенчева, А. Аusbildung von den Studenten in den Technischen hochschulen fur erwerben von fehigkeiten fur eine Teamarbeit. Международная научно-методическая конференция “Иновационные технологии организации обучения в техническом
Издателство: ПГУАС – г. Пенза
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Томов, Р., Пенчева, А., Рашкова, И. Система за социална интеграция на трайно безработни хора чрез адаптирани спортни игри и физически занимания. 12 Научна конференция “Личност. Мотивация. Спорт.” НСА – 12.05.2006.
Издателство: НСА
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №30 Пенчева, А., Рашкова, И., Цанов, Н. Подобряване на възможностите за набиране на персонал в предприятията чрез система за социално интегриране на безработни хора. МНК “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятието. Варна,
Издателство: Технически университет - Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я