ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: АНГЕЛИНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Философски науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Социални и стопански науки
Кабинет(и): 1234
Служебен тел.: (066 827)+337
E-mail1:
Месторождение: гр. Габрово
Постоянен aдрес: 5300, гр. Габрово, ул. Христо Конкилев, 9
Съдържание:
Проекти (16)
Книги (14)
Публикации (29)


Завършени проекти
Име на проект: №1 „Социална интеграция на хора с физически увреждания чрез развиване на доброволческа дейност”-С-904/2009.
Година: 2009

Име на проект: №2 „Насърчаване на културата за доброволчество сред студентите” С-1103.
Година: 2011

Име на проект: №3 „Изследване нагласите на студентите по отношение на равнопоставеността и дискриминацията”- С -1210.
Година: 2012

Име на проект: №4 “Европейска бизнес-култура и управленска практика”
Година: 2005
Описание: Проект CEReS, иницииран по програма Leonardo da Vinci Проучването се осъществява в страните партньори по проекта – Исландия, Великобритания, Швеция, Полша и България от подготвени за целта студенти в периода 2005 – 2007. В проучването участват студенти от Технически университет – Габрово. Цел: Разработване на “Междукултурна учебна програма за европейските региони и техните студенти”. Разработена учебна програма за обучение на студентите в магистърска степен по “Междукултурни отношения”.
Период: 2005-2007

Име на проект: №5 “Socialization of Long- term Unemployed Adults through Adapted Sport Games and Physical Activities”
Година: 2005
Описание: Project 116775- CP-1-2004-1- BG- GRUNDTVIG- G1 Технически университет - Габрово, съвместно с колеги от Португаия, Англия, Италия, Финландия и Гърция. Разработени са методическо ръководство, материали за самостоятелна подготовка и за самопроверка на обучаемите. Проведено обучение на целевите групи.
Период: 2005-2007

Име на проект: №6 “Работни групи от студенти и пенсионери за учене между поколенията”
Година: 2007
Описание: Project 134476-2007-BG-GRUNDTVIG-GMP Разработени са методически материали и проведено обучение на целевите групи.
Период: 2007-2009

Име на проект: №7 „Обучение по активно гражданство и междукултурни отношения: Методи и ресурси за учене на възрастни”
Година: 2007
Описание: Project LLP-1-2007-1-IT-GRUNDTVIG-GMP Проведено обучение на пет целеви групи.
Период: 2007-2009

Име на проект: №8 „Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст”
Година: 2008
Описание: Project 142721-LLP-1-2008-1-BG-LEONARDO-LMP (ELE-55+) Проектът е с продължителност 2 години. Целеви групи на проекта са мениджъри и служители в отдел „Човешки ресурси” и заети лица над 55 годишна възраст. Разработени методически материали и проведено обучение на целевите групи.
Период: 2008-2010

Име на проект: №9 “Regional Non-Governmental Organizations Institution Building”
Година: 1999
Описание: Project TEMPUS IB_JEB-14350-1999 Разработен курс по „Human Behavior and Interpersonal Relation” и проведено обучение на целевите групи.

Име на проект: №10 “Regional Non-Governmental Organizations Institution Building”
Година: 1999
Описание: Project TEMPUS IB_JEB-14350-1999 Разработен курс по „Public Relations” и проведено обучение на целевите групи.

Име на проект: №11 The Company of the Future Through on-and-off-the-Job-Training
Година: 1999
Описание: Project Leonardo da Vinci - № BG/99/2/07073/PI/II.1.1.a/CONT. Разработен курс по „Company Culture in Work Organization”.

Име на проект: №12 Vocational Lifelong Training on Quality and Environmental Management for Staff Engaged in Small- and Medium-Sized Enterprises
Година: 2002
Описание: Project Leonardo da Vinci - № BG/02/B/F/PP-132088. Разработен курс по „Teamwork”.

Име на проект: №13 Интеграция чрез мобилност в Европа на гражданите” С 1305/2013.
Година: 2013

Име на проект: №14 "Икономика в сянка, електронно правителство и превенция на корупцията" С1405/2014
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №15 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за развитие на дистанционното обучение в ТУ – Габрово”
Година: 2013

Име на проект: №16 „Електронно правителство и пазар на труда” 1507/2015.
Година: 2015


Публикации
Публикация: №1 Пенчева, А. Бизнес-етика. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2011
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Пенчева, А. Работа в екип. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2011.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Пенчева, А. Бизнескомуникации и връзки с обществеността. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2010.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Пенчева, А. и кол. Социални компетенции. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2010.
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 A. Pencheva, Golde C., Rashkova I. Social Competence. (2010). EX-PRES. Gabrovo.ISBN –978-954-490-121-9
Издателство: EX-PRES. Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (чуждестр. издание)

Публикация: №6 Ts. Petrova, I. Rashkova, A. Pencheva, M. Kuukka, R. Tuominen. (2009). Methodological Guide for Intergenerational Learning Circles. Eks-Press. Gabrovo.ISBN – 978-954-490-090-8.
Издателство: Eks-Press. Gabrovo
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Пенчева, А. Социални умения. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2009, с. 36.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Пенчева, А. Работа в екип. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2008, с. 103.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 Пенчева, А. Бизнес-етика. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2007, с. 175.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 Томов, Р. Драшков, Д., Гутев, К. Стоукс, С. Пенчева, А. Папа, Е. Методическо ръководство по система за социална интеграция на трайно безработни хора чрез адаптирани спортни игри и физически дейности. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с. 120.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №11 Томов, Р. Драшков, Д., Гутев, С. Пенчева, Дамянова, С. Адаптирани индивидуални игри. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с.84.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №12 Томов, Р, К. Стоукс,. Пенчева, А., Лонг, Н., Дамянова, С., Папа, Е., Фицсаймънс, К. Артистични физически дейности. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с. 88.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №13 Томов, Р., Лонг, Н., Драшков, Д., Гутев, Фицсаймънс, К., Стоукс, С., Пенчева, А., Дамянова, С. Адаптирани отборни игри. Учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с. 84.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №14 Томов, Р, К. Симс, Пенчева, А., Теиксера, М., Лилиерос, Т., Косиденте, Р. Помагало за самостоятелна работа. Изд. ЕКС-ПРЕС, 2006, с. 64.
Издателство: Изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №15 Пенчева, А. Реализиране на образователна среда за развиване на социални компетенции в процеса на обучение. ХV МНПК на АПСС, 2-6 септември 2015 г., г. Китен. Сборник с научни доклади, Том първи, с.329-333, ISBN 978-954-490-476-0.
Издателство: Сборник с научни доклади, Том първи, с.329-333, ISBN 978-954-490-476-0.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Пенчева, А. Формиране на компетентности по култура на отношенията при изграждане на личността на професионалиста по публична администрация. 14 МНК – АПСС, 2-6 септември 2014 г., гр. Китен. Сборник научни доклади, Първа книга, том І – стр. 421 – 426, ISBN 978-954-490-448-7.
Издателство: 4 МНК – АПСС, 2-6 септември 2014 г., гр. Китен. Сборник научни доклади, Първа книга, том І – стр. 421 – 426, ISBN 978-954-490-448-7
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Pencheva, А. Communicative competences and intercultural differences – how to achieve effective communication under conditions of globalization. . 7th International Conference "Competence of contemporary specialist - The unity of theory and practice" Kaunas University of Applied Sciences (Lithuania), College of Dunaujvaros (Hungary). April 26, 2013. pp. 161-166, ISSN 2029-4557.
Издателство: University of Applied Sciences (Lithuania), College of Dunaujvaros (Hungary). April 26, 2013. pp. 161-166, ISSN 2029-4557.
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №18 Пенчева, А. Проблеми и начини за подобряване на организационните нагласи за екипна работа. МНК UNITECH’13, 22-23 ноември 2013 г., Габрово. Сборник доклади том ІV –стр. 258 – 263.
Издателство: МНК UNITECH’13, 22-23 ноември 2013 г., Габрово. Сборник доклади том ІV –стр. 258 – 263.
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Пенчева, А. Равнопоставеността в многообразието на човешките ресурси. МНК UNITECH’12, 16-17 ноември 2012 г., Габрово. Сборник доклади том ІІІ, 277-282, ISSN 1313-230X
Издателство: МНК UNITECH’12, 16-17 ноември 2012 г., Габрово. Сборник доклади том ІІІ, 277-282, ISSN 1313-230X
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Пенчева, А., Л. Русанова, Ж. Цонева, Съвременни изисквания към подготовката на социалния работник за работа в екип. Сборник с доклади от втора научно-практическа конференция с международно участие по социална работа., УИ „Св. Климент Охридски” София, 2010
Издателство: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Pencheva, А. The business-ethikcs’ competences of contemporary specialists. Siulaikinio specialisto kompetencijos:teorijos ir praktikos derme. 08.04.2010 г., Kaunas ISSN 2029-4557, p. 76-80.
Издателство: Kaunas
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Антонов А., А. Пенчева, Социална интеграция на хора с физически увреждания чрез развиване на доброволческа дейност, УНИТЕХ, 2009, Габрово
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Pencheva, А. Die Kommunikative kompetenz – element der professionellen qualifikation. Международная научно-методическая конференция: “Иновационные технологии организации обучения в техническом вузе”. Федеральное агентство по образованию, ПГУАС- г. Пен
Издателство: г. Пенза
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Пенчева, А. Развитие навыков коллективной работы у студентов в процессе обучения. Международная научно-практическая конференция: Компетенции современного специалиста: сочетание теории и практики – 26 марта 2009 г., Каунас, Литва. Сборник научных статей, с
Издателство: Каунас, Литва
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 I. Rashkova, Ts.Petrova, A. Pencheva. Intercuultural Awareness through Intergenerational Learning Environment. International Scientific Conference UNITECH’08. Gabrovo. Volume III, pp. 581-585.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Николова, А., Пенчева, А., Рашкова, И. Осъзнаването на междукултурните различия в бизнес-средата – ключов фактор за осъществяване на успешни бизнес-контакти. МНК “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятието. Варна, 2006
Издателство: МНК “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятието. Варна,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Пенчева, А. Аusbildung von den Studenten in den Technischen hochschulen fur erwerben von fehigkeiten fur eine Teamarbeit. Международная научно-методическая конференция “Иновационные технологии организации обучения в техническом
Издателство: ПГУАС – г. Пенза
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Томов, Р., Пенчева, А., Рашкова, И. Система за социална интеграция на трайно безработни хора чрез адаптирани спортни игри и физически занимания. 12 Научна конференция “Личност. Мотивация. Спорт.” НСА – 12.05.2006.
Издателство: НСА
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Пенчева, А., Рашкова, И., Цанов, Н. Подобряване на възможностите за набиране на персонал в предприятията чрез система за социално интегриране на безработни хора. МНК “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятието. Варна,
Издателство: Технически университет - Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я