ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Катедра: Електроника
Кабинет(и): 2313, 2211
Служебен тел.: (066 827)+302, 201
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (13)
Книги (4)
Публикации (109)
Докторанти (11)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработка на електромобил
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработен е електромобил.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №2 Разработка на електромобил
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработен е електромобил
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №3 Електронни преобразуватели на енергия на базата на нови полупроводникови елементи
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Синтезирани и изследвани са електронни преобразуватели на енергия на базата на нови полупроводникови елементи.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 7

Име на проект: №4 Сензорни и изпълнителни устройства в мехатронни и микроелектромеханични системи
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследвани са основните характеристики и параметри на различни видове сензорни устройства и изпълнителни механизми в мехатронни и микроелектромеханични системи.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 8

Име на проект: №5 Сензорни устройства и изпълнителни механизми в мехатронни и микроелектромеханични системи
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследвани са основните характеристики и параметри на различни видове сензорни устройства и изпълнителни механизми в мехатронни и микроелектромеханични системи.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 9

Име на проект: №6 Нов неразрушителен метод за изследване на повърхността в полупроводникови структури
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Реализиран и изследван е нов неразрушителен метод за изследване на повърхността в полупроводникови структури на базата на ефект на Хол.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 3

Име на проект: №7 Квантови комуникации, интелигентни системи за сигурност и чисти технологии“ (Quasar)
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: ТУ Габрово работи в областта на квантовите комуникации и интелигентни сензорни системи.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №8 Изследване на отказоустойчивост във оптични и кабелни трасета
Година: 2015

Име на проект: №9 Изследване на мултимедиен трафик във жични и безжични структури
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.

Име на проект: №10 Изследване на мултимедийни потоци и качество на обслужване в компютълни мрежи
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 г.

Име на проект: №11 Оптимизиране по¬лучуването на био-газ чрез анаеробно разграждане на смеси от органични отпадъци в биоре¬актори с непрекъс¬нато разбъркване
Година: 2010
Период: 4 г.

Име на проект: №12 Проектиране и апаратно-програмно реализиране на информационно-справочна и презентационна система с тактилен дисплей
Година: 2009
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 г.

Име на проект: №13 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социале


Публикации
Публикация: №1 Димитрова, М., Стоянова, В., Стефанова, Р., Кисьова ,С., Георгиева, К., Йосифов, М., Иванова, Д., Александров, А., Проданов, П., Технология на повърхностен монтаж върху печатни платки. Учебно помагало. 130, 2020 г.
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Беловски, И., А. Александров, Изследване и моделиране на термоелектрически преобразуватели на енергия
Издателство: Монография, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Изд.год.: 2019
Вид: Монография

Публикация: №3 Александров, А. Полупроводникови елементи и интегрални схеми. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Издателство: Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Александров, А., И. Александрова. Теория на експеримента. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Издателство: Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Stoynova, A., I. Aleksandrova, A. Aleksandrov. Remote Nondestructive Thermal Control of Elastic Abrasive Cutting. Open access peer-reviewed chapter. Tribology of Machine Elements - Fundamentals and Applications, IntechOpen, 2022, 1-23, ISBN:978-1-83969-893-4, DOI: 10.5772/intechopen.10311.
Издателство: Tribology of Machine Elements - Fundamentals and Applications, IntechOpen
Изд.год.: 2022
Вид: Глави от книга (чужд. издание)

Публикация: №6 1. Ivanov, K., I. Belovski, A. Aleksandrov. Simulation of Initial Characteristics of Thermoelectric Modules in Generation Mode Realized in MATLAB Environment. In: 8-th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE) – Proceedings, 30 June–2 July 2022. ISBN: 978-1-6654-0709-0, DOI: 10.1109/EEAE53789.2022.9831242.
Издателство: 8-th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: -

Публикация: №7 2. Belovski, I., K. Ivanov, A. Aleksandrov. Use of Thermoelectric Cooler as Humidity Regulator. In: 8-th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE) – Proceedings, 30 June – 2 July 2022. ISBN: 978-1-6654-0709-0, DOI: 10.1109/EEAE53789.2022.9831272.
Издателство: 8-th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Georgiev D., A. Aleksandrov, D. Dankov, P.Prodanov, „THEORETICAL MODEL OF A HALL ELEMENT INTELLIGENT SENSOR USING VIRTUAL INSTRUMENTS”, International Scientific Conference UNITECH 2022, 18 - 19 November 2022, Gabrovo, ISSN 1313-230X, pp. I-48 – I-52.
Издателство: International scientific conference UNITECH
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Belovski, I., K. Ivanov, A. Aleksandrov, I. Aleksandrova. Regression Model of a Thermoelectric Generator based on Peltier Modules. In: 2021 17-th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 1-4 July 2021, Sofia, Bulgaria, ELMA 2021 - Proceedings, DOI: 10.1109/ELMA52514.2021.9503030, ISBN: 978-166543582-6
Издателство: 17-th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Ivanov, K., I. Belovski, A. Aleksandrov. Design, Building and Study of a Small-size Portable Thermoelectric Refrigerator for Vaccines. In: 17-th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 1-4 July 2021, Sofia, Bulgaria, ELMA 2021 - Proceedings, DOI: 10.1109/ELMA52514.2021.9503057, ISBN: 978-166543582-6.
Издателство: In: 17-th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Ivanov K., I. Belovski, A. Aleksandrov. Research and Analysis of the Electromotive Voltage Generated by Seebeck and Peltier Modules. In: 12th National Conference with International Participation, May 27-28, 2021, Sofia, Bulgaria, Electronica 2021 - Proceedings, DOI: 10.1109/ELECTRONICA52725.2021.9513669, ISBN: 978-166544061-5
Издателство: 12th National Conference with International Participation
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Kandov, I. A. Aleksandrov, G. Goranov. The use of different SQL servers for resource optimization on mobile sensor systems, In: 12th National Conference with International Participation, May 27-28, 2021, Sofia, Bulgaria, Electronica 2021 - Proceedings, DOI: 10.1109/ELECTRONICA52725.2021.9513666, ISBN: 978-166544061-5
Издателство: 12th National Conference with International Participation, May 27-28, 2021, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Aleksandrova I, Stoynova A, Aleksandrov A. Modelling and Multi-objective Optimization of Elastic Abrasive Cutting of C45 and 42Cr4 Steels. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering 2021; 67(12): 635–648. DOI:10.5545/sv-jme.2021.7327, ISSN 0039-2480, ISSN 2536-3948 (online), Impact Factor (2020): 1.554
Издателство: Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering; 67(12)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Anatolii Aleksandrov, Goran Goranov and Gergana Mironova, Hall elements study with a microprocessor system, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), 12-14 November, Ruse, Bulgaria, 978-1-7281-0362-4/20 (SCOPUS)
Издателство: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Petkov, T., I. Belovski, K. Ivanov, A. Aleksandrov. Modeling the parameters from a cascaded Peltier module using neural network. In: 21st International Symposium no Electrical Apparatus & Technologies, SIELA 2020 – Proceedings, 2020, p 350-353, ISBN: 978-1-7281-4346-0, DOI: 10.1109/SIELA49118.2020.9167122
Издателство: 21st International Symposium no Electrical Apparatus & Technologies, SIELA 2020 – Proceedings
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Petkov, T., I. Belovski, K. Ivanov, A. Aleksandrov. Modeling the electrical parameters of a multi-stage thermoelectric module by neural network. In: 11th National Conference with International Participation "ELECTRONICA 2020" – Proceedings, 2020
Издателство: 11th National Conference with International Participation "ELECTRONICA 2020" – Proceedings, 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №17 Ivanov, K., A. Aleksandrov. Design and study of an automotive thermoelectric generator. In: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), 12-14 November 2020, p 1-4
Издателство: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Ivanov, K., I. Belovski, A. Aleksandrov. Study of multi-stage Peltier module in generator mode. In: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), p 1-4, 12-14 November 2020, Ruse, Bulgaria
Издателство: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE),
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Aleksandrov, A., G. Goranov, G. Mironova. Hall elements study with a microprocessor system, In: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), 12-14 November 2020, Ruse, Bulgaria
Издателство: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Aleksandrov, A., G. Goranov, G. Mironova. Multi-channel Low Current Measurement System. In: XXIX International Scientific Conference Electronics - ET2020, 16-18 September 2020, Electronic
Издателство: XXIX International Scientific Conference Electronics - ET2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Sadinov, S., K. Angelov, P. Kogias, M. Malamatoudis, A. Aleksandrov. The Impact of Channel Correlation on the System Performance and Quality of Service in 5G Networks. 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Издателство: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Кандов, И., А. Александров, Г. Горанов. Възможности на мобилна система за обработване на информация от инерционно-измервателна система. Международна научна конференция Унитех 2020
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Теодоси Д., Г. Миронова, А. Александров, Приложение на метода на най-малките квадрати за определяне на моделните параметри на двуколекторен магнитотранзистор. In: International Scientific conference UNITECH 2020 - Gabrovo
Издателство: International Scientific conference UNITECH 2020 - Gabrovo
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Belovski, I., A. Aleksandrov Процесорна система за мониторинг на качеството на въздуха в закрити пространства. In: International Scientific conference UNITECH 2020 - Gabrovo
Издателство: : International Scientific conference UNITECH 2020 - Gabrovo, Proceedings, vol. 1
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Stoynova, A., I. Aleksandrova I, A. Aleksandrov. Modeling and Thermal Control of Elastic Abrasive Cutting Process. International Journal of Mechanics,13, 2019, 31–38. http://naun.org/cms.action?id=19940, ISSN: 1998-4448, SJR (2018) 0.282, CiteScore (2018) 1.00
Издателство: International Journal of Mechanics, vol. 13
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 Stoynova, A., I. Aleksandrova, A. Aleksandrov, G. Goranov. Non-Contact Measurement and Monitoring of Cut-off Wheel Wear. In: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings, 2019, Article number 8878321, DOI: 10.1109/ET.2019.8878321
Издателство: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Belovski, I., I. Aleksandrova, A. Aleksandrov A. Regression Models of a Thermoelectric Cooling System Based on Multi-Stage Peltier Module. In: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings, 2019, Article number 8878324, DOI: 10.1109/ET.2019.8878324
Издателство: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Anatoliy Aleksandrov, Kazolis Dimitrios, Goran GORANOV and Ivaylo Belovski, Analog-Behavioural Approach for Modelling a Dual-Collector Magnetotransistor in a Static Mode of Operation., TIEM 2019, 12-14 September, Kavala Greece, Journal of Engineering Science and Technology Review. Pp. 232-236, ISSN 17912377
Издателство: TIEM 2019, 12-14 September, Kavala Greece, Journal of Engineering Science and Technology Review.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Anatoliy Aleksandrov, Goran GORANOV, Pavel Hubenov, ALL Digital PWM Control of a three-phase BLDC motor., TIEM 2019, 12-14 September, Kavala Greece, Journal of Engineering Science and Technology Review. Pp. 227-231, ISSN 17912377
Издателство: TIEM 2019, 12-14 September, Kavala Greece, Journal of Engineering Science and Technology Review
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №30 Anatolii Aleksandrov, Kazolis Dimitrios Theodosius, Goran Goranov, Gergana Mironova SIMULATION STUDY OF STATIC MAGNETOELECTRIC CHARACTERISTICS OF A DUAL-COLLECTOR MAGNETOTRANSISTOR, Journal of TU-Gabrovo, Vol -59 2019, pp.83-86, ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of TU-Gabrovo, Vol -59
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Belovski, I., A. Aleksandrov. Determination of the thermal resistance of aluminum and copper heat sink in a thermoelectric pump. In: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019– Proceedings June 2019, Varna, Bulgaria, 488-491, ISBN 978-1-7281-1412-5
Издателство: ELMA 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Belovski, I., A. Aleksandrov. Examination of the characteristics of a thermoelectric cooler in cascade. In: 10th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2019 – Proceedings May 2019, Sofia, Bulgaria, 2019, 113-116, ISBN 978-1-7281-3621-9
Издателство: ELECTRONICA 2019 – Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Belovski, I., A. Aleksandrov. Design of a Multifunctional Sensor System. In: International Scientific conference UNITECH 2019 - Gabrovo, Proceedings, vol. 1, 2019, 225-230, ISSN 1313-230X.
Издателство: UNITECH 2019 - Gabrovo, Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Evstatieva, N., I. Belovski, A. Aleksandrov. Optimization and Modelling of the Thermal Resistance of a Thermoelectric Pump Heat Sink. In: 10th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2019 – Proceedings May 2019, Sofia, Bulgaria, 2019, 117-120, ISBN 978-1-7281-3621-9
Издателство: ELECTRONICA 2019 – Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Goranov, G., A. Aleksandrov, D. Kazolis, G. Mironova. Microprocessor System for Studying the Parameters of Dual-collector Bipolar Magnetic Transistor. In 2019 - IEEE International conference on High Technology for Sustainable Development HiTech, Electronic ISBN: 978-1-5386-7039-2
Издателство: HiTech
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Ivanov, K., A. Aleksandrov. Method of study of thermoelectric generators. In: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019– Proceedings June 2019, Varna, Bulgaria, 377-381, ISBN 978-1-7281-1412-5, Article number 8771649, DOI: 10.1109/ELMA. 2019.8771649
Издателство: Drives and Power Systems, ELMA 2019– Proceedings June 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Ivanov, K., A. Aleksandrov, I. Belovski. Synthesis and study on waste heat thermoelectric generator. In: 2019 - IEEE International conference on High Technology for Sustainable Development HiTech, Electronic ISBN: 978-1-5386-7039-2
Издателство: HiTech
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 K.Iskren, A.Aleksandrov, H. Mitev MODIFIABLE WEB-BASED ARCHITECTURE MODEL USED IN SENSOR NETWORK Sofia 2018
Издателство: Proc. IX National Conference with International Participation Conference "Electronica 2018", May 17 - 18, 2018, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Stoynova A, Aleksandrova I., Aleksandrov A, Ganev G. Infrared Thermography for Elastic Abrasive Cutting Process Monitoring. MATEC Web of Conferences, vol. 210, 02018, 2018, E-ISSN:2261-236X
Издателство: MATEC Web of Conferences, vol. 210, 02018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №40 Belovski, I., P. Yovcheva, S. Surchev, A. Aleksandrov. Thermoelectric generator power prediction based on artificial neural network. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2018 – Proceedings, 2018, Article number 8447070.
Издателство: International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2018 – Proceedings
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Belovski, I., T. Petkov, S. Sotirov, A. Aleksandrov. Prediction of the parameters of a Thermoelectric Battery with Neural Network. 9th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2018 – Proceedings, 2018, Article number 8439264.
Издателство: 9th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2018 – Proceedings
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Александров, А., И. Генчев, Х. Килифарев, Симулационно изследване на електромеханична спирачка, включена в една от фазите на асинхронен електродвигател, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’18, Технически университет – Габрово, 16-17 Ноември, 2018, Габрово, стр. 184-189, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’18, Технически университет – Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A simulation study of an electromechanical brake with automatic air gap control is included in one of the phases of an asynchronous motor for the frequency of the supply voltage from the inverter (8, 20, 35, 50, 60) Hz

Публикация: №43 Беловски И., А. Александров, Изследване ефективността на термоелектрически охлаждащ модул захранван с ШИМ регулатор, сп. Индустриални технологии, том V (1), 2018, 96 – 100
Издателство: сп. Индустриални технологии, том V (1)
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Belovski I., A. Aleksandrov, Optimizing heat sink thermal resistance in a thermoelectric pump, Internationl Scientific Conference UNITECH 2018 - Gabrovo, Proceedings, vol. 1, 2018, pp.158-161
Издателство: Internationl Scientific Conference UNITECH 2018 - Gabrovo
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Беловски И., А. Александров, К. Теодосиос. Изследване на работата на каскадно свързани модули на Пелтие. Сборник доклади от МНК UNITECH’17, Габрово, 2017, 207-211. ISSN1313-230X
Издателство: МНК UNITECH’17, Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Кандов И., А. Александров, Г. Горанов. Система за събиране и обработване на информация от сензор на Хол, чрез едноплатков компютър. Сборник доклади от МНК UNITECH’17, Габрово, 2017, 327-330. ISSN1313-230X
Издателство: МНК UNITECH’17, Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Belovski, l., S. Sotirov, A. Aleksandrov , N. Sotirov. Recognition of heat - conductive filling agents of a thermoelectric refrigeration system with focused time - Delay neural network –XV-th International Conference on Electrical Machines (ELMA 2017), Drives and Power Systems, 1-3 June 2017. 166-169. IEEE, 166-169. ELMA 2017 – Proceedings, IEEE, ISBN: 978-150906691-9
Издателство: IEEE
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №48 Беловски И., А. Александров, Н. Симеонова, Изследване влиянието на полимерни и хомогенни термопроводящи пасти върху работата на термоелектрическа помпа, Индустриални технологии, том IV (1) 2017, 59 – 63.
Издателство: Индустриални технологии, том IV (1)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Belovski I, A. Aleksandrov, Y. Nikolova, Study of a thermoelectric pump with two Peltier modules, Electrical Electronics Engineering Congress EEMKON 2017 - Istanbul,16-18 novembre, 2017
Издателство: , Electrical Electronics Engineering Congress EEMKON 2017 - Istanbul
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №50 A. Aleksandrov, GORANOV G., P. Hubenov, Mathematical model of structured menu based on logics, The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina-June, 26. - 30. 2017, ISBN: 978-80-554-1337-2 ISSN: 1339-9071 (MS Academic)
Издателство: The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (MS Academic)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://academic.microsoft.com/#/search?iq=%40goran%20goranov%40&q=goran%20goranov&filters=&from=0&sort=0

Публикация: №51 Aleksandrov A., G.Goranov, P. Hubenov, Mathematical model of control system based on programmable environment, ICEST 2016, june 28 - 30, pp. 293-297 ISBN 978-9989-786-78-5
Издателство: ICEST 2016, june 28 - 30
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://icestconf.org/proceedings-of-papers/

Публикация: №52 Беловски И., А. Александров, Изследване и анализ на термоелектрически охладителни и генераторни модули в режим на генерация на електродвижещо напрежение, Национален форум Електроника 2016, 12-13.Maй, София, Сборник доклади, 23-27.
Издателство: Национален форум Електроника 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Belovski, I., A. Alexandrov, N. Sotirov, S. Sotirov, Prediction of the parameters of the тhermoelectric cooling systems based on peltier elements with neural network, XIXth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2016, 29 May-01 June, 2016, IEEE Xplore, ISBN: 978-1-4673-9522-9
Издателство: XIXth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Staneva L., I. Belovski, A. Alexandrov, P. Rahnev, Mathematical model of thermoelectric Peltier modul, ICEST 2016, 28-30 June, 2016, 289-292
Издателство: ICEST 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №55 Belovski I., B. Evstatiev, A. Alexandrov., Model for managing a thermoelectric cooling system, journal “Elektrotechnica & Elektronika E+E”, vol. 51, № 3-4, 2016, 42 – 47.
Издателство: Elektrotechnica & Elektronika E+E”, vol. 51
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 Беловски И., А. Александров, Регресионни модели на термоелектрическа охладителна система, Сборник с доклади от Международна научна конференция UNITECH 2016 - Gabrovo, том 1, 2016, 206 – 210.
Издателство: UNITECH 2016 - Gabrovo, том 1
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Belovski, I., A. Alexandrov , L. Staneva, S. Sotirov, Intuitionistic fuzzy estimation of a model of a thermoelectric cooling system, presented by neural network, Notes on intuitionistic Fuzzy Set, vol.21, 2015, No. 5, 33-39. ISSN 1310-4926
Издателство: Notes on intuitionistic Fuzzy Set
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №58 Беловски, И., А. Александров, Установяване оптималния работен режим на термоелектрически хладилник, Сборник доклади от Национален форум Електроника 2015, София, 2015, 67 – 72. ISSN 1314-8605
Издателство: Сборник доклади от Национален форум Електроника 2015, София, 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №59 Kandov, I., A. Aleksandrov., G. Goranov. Intelligent system for management of gasoline generator, SFITES 2015, Kavala, Greece, 29 – 30 May, ISBN 978-954-8483-43-6 (стр.51 – 55).
Издателство: SFITES 2015, Kavala, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №60 Kandov, I., A.Aleksandrov., G.Goranov. Web-based system for monitoring gasoline generator, Scientific Forum Challenges in Engineering and Information Science 2015 (CISE2015), Sinaia, Rumania. 25 – 27 June, ISBN 978-954-8483-35-3 (стр. 32 – 34).
Издателство: CISE 2015, Sinaia, Rumania
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №61 Кандов, И., А. Александров., Г. Горанов. Система за измерване разхода на вода базирана на сензор на Хол, 2015 ISSN: 1310-6686
Издателство: Journal of the TechnicalUniversity of Gabrovo
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №62 Александрова, И., Г. Ганев, Х. Христов, А. Александров. Топлинни явления при еластично абразивно отрязване на въртящи се заготовки – част втора. Машиностроене и електротехника, 2015, №1, 42-45, ISSN 0025-455X
Издателство: сп. Машиностроене и електротехника, №1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №63 Александров, А., Г. Горанов, П. Хубенов.ШИМ генератор основан на математически анализ реализиран в програмируема среда.Машиностроене и електроника, бр.5-6 София, 2015, 20-26
Издателство: Машиностроене и електроника, бр.5-6 София
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №64 Александров, А., И. Беловски. Изследване на влиянието на захранващото напрежение на върху режима на работа на термоелектрически хладилник. - Индустриални технологии, том 2, 2015, 7 – 12.
Издателство: Индустриални технологии, том 2
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №65 Беловски, И., Й. Георгиев, А. Александров. Многофункционална термоелектрическа система. Годишник на У-т „Проф. д-р Ас. Златаров”, 2015, 80 - 83. ISSN 1312-1359.
Издателство: Годишник на У-т „Проф. д-р Ас. Златаров”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №66 Генчев, И., А. Александров. Захранващ блок за електромагнитна спирачка. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 303-306.
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Генчев, И., А. Александров. Изследване на електромагнитна спирачка с автоматично регулиране на въздушната междина. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 307-312.
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Георгиев, Д., А. Александров, M. Jankovic. Система за събиране и обработка на информация от галваномагнитни сензори. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 282-285
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Георгиев, Д., А. Александров, M. Jankovic. Програмно осигуряване на система за събиране и обработка на информация от галваномагнитни сензори. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 319-322
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №70 Belovski, I., A. Alexandrov, N. Simeonova. Die Auswirkungen von polymeren Wärmeleitpasten auf die Arbeit von thermoelektrischen Batterien. International Scientific Conference TECHNOMER’15, TU-Chemnitz, Germany, 12.-13. November, 2015, 129 –134
Издателство: International Scientific Conference TECHNOMER’15,TU-Chemnitz, Germany
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №71 Kandov, I., A.Aleksandrov,G.Goranov, J.Kanev.Web based system for control and measuring parameters of sensor network, Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), 2014, ISBN / ISSN: 978-1-4673-6730-1 ,(Scopus)
Издателство: ITHET 2014, York, England
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №72 Александров, А., И. Беловски, Изследване на термоелектрически модул на Пелтие - Годишник на Унивеситет „Проф. д-р Ас. Златаров”XLIII (1), 2014, 73 – 76. ISSN 1312-1359
Издателство: Годишник на Унивеситет „Проф. д-р Ас. Златаров"
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №73 Горанов, Г., А. Александров. Регулиране на температурата чрез CPLD система за управление по метода cycle by cycle. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София-2014, стр.339-343, ISSN 1313-3985
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №74 Георгиев, Д., А. Александров. Универсален модул за галваномагнитни сензори с ефект на Хол. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София, 2014, 64-69. ISSN 1313-3985
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №75 Draganov, N., T. Draganova, A. Aleksandrov. Virtual System for Magnetic Field Measurement. Proceedings of papers ICEST-13, Ohrid, Macedonia, 26-29 Juny, 2013, ISBN 978-9989-786-89-1, pp.651-653
Издателство: Proceedings of papers ICEST-13, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №76 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на статичните характеристики на елемент на Хол. Първа част. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе, 2012, ISSN 1311-3321, стр. 56-60
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №77 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на статичните характеристики на елемент на Хол. Втора част. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе, 2012, ISSN 1311-3321, стр.61-65
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Александров, A., Г. Горанов, Д. Георгиев. Автоматизирана система за изследване на галваномагнитни сензори. –Машиностроене и електротехника, 2012, № 3, 22-2
Издателство: Машиностроене и електротехника № 3
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №79 Драганов, Н., A. Александров. Интелигентен сензор за измерване на магнитно поле. –Машиностроене и електротехника, 2012, № 4, 45-47.
Издателство: Машиностроене и електротехника № 4
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №80 Aleksandrov, A. Theoretical and Experimental Model of Hall Sensor. –Comptes rendus de L'Academie bulgare des Sciences, 65, 2012, №3, 381-388, IF = 0.219. ISSN 1310-1331
Издателство: Comptes rendus de L'Académie bulgare des Sciences, 65
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №81 Aleksandrov, A. Hall Sensor with Enhanced Magneto-Sensitivity. –Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 65, 2012, №4, 513-514, IF = 0.219. ISSN 1310-1331
Издателство: Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. 65
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №82 Александров, А. Диференциална схема на включване на елемент на хол. – Инженерни науки, 2012, №2, 18-26. ISSN 1312-5702
Издателство: Инженерни науки
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №83 Aleksandrov, A. Magnet sensors for biological studies with digital output. –Biotechnol. & Biotechnol. EQ., 26, 2012, №3, 3054-3057, IF = 0.503. I.3. DOI: 10.5504
Издателство: Biotechnol. & Biotechnol. EQ,26
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №84 Александров, А. Физичен модел на елемент на Хол на основата на разпределени параметри. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2012, София, 2012, 63-68.
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2012, София
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №85 Н. Драганов, Т.Драганова, А.Александров – Виртуална система за измерване на магнитно поле. Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 3.1, 71-74. ISSN 1311-3321.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет - 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №86 Uzunov, P., A. Aleksandrov. Analysis of the 3d Magnetic Field in High-Speed Hysteresis Micromotor. 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Proceedings of full Papers, Niš, Serbia, 2011, 133-134
Издателство: 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Proceedings of full Papers, Ni
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №87 Andonova, A., A. Aleksandrov, K. Peichev, R. Georgiev. Thermography evaluation of a bioreactor’s heat loss to surrounding environment. –Электроника и связь., 2011, №3, 181-184
Издателство: Электроника и связь.,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №88 Uzunov, P., A. Aleksandrov. FEM Analysis of the Distribution of the Electric Field Around the Grounding Electrodes from Fault and Lightning Currents. 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Niš, Serbia; Proceedings o
Издателство: 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 201, Proceedings of Extended Abstrac
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №89 ГОРАНОВ Г. А. Александров, Относно възможностите за приложение на IP- камери за контрол и наблюдение на технологични процеси, Машиностроене и електроника, бр.7-8 (София), 2011, N 1-2, стр. 55-57. ISSN 0025-455x
Издателство: Машиностроене и електроника, бр.7-8 (София)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №90 Генков, Д., Ан. Александров, “Анализ на компютърната мрежа на технически университет – Габрово от гледна точка на предаване на видео и гласова информация”, Сборник на международна научна конференция Unitech, 18-19.11.2011 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 1, стр. I-459 – I-462.
Издателство: Unitech 2011, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №91 Georgiev, R., K. Peychev, I. Simeonov, A. Aleksandrov. Determination of minimum heat insulation thickness for an experimental methane fermentor. -Agricultural science and technology, 2010, vol. 2, 160-162.
Издателство: Agricultural science and technology, vol. 2
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №92 Драганов, Н., А. Александров. Галваномагнитен преобразовател на магнитно поле с аналогов изход. Сборник доклади на НКМУ Eлектроника’ 2010, София, 2010, 186-190.
Издателство: НКМУ Eлектроника’ 2010, София
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №93 Aleksandrov, A., N. Draganov. Experimental Galvanomagnetic Transducers of Linear and Angular Offset – Part II. Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010. 803-808.
Издателство: Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №94 Aleksandrov, A., P. Daneva, N. Draganov. Modeling and Simulation of Hall Elements. Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010, 791-794.
Издателство: Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №95 Draganov. N., A. Aleksandrov. Research of Temperature dependence of Hall Sensor. Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 40, Gabrovo, 2010, ISSN 1310-6686, pp. 67-69
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 40, Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №96 Draganov, N., A. Aleksandrov. Experimental Galvanomagnetic Transducers of Linear Offset – Part I. Proceedings of papers – ICEST-10, Ohrid, Macedonia, 23-26 June, 2010, ISBN 978-9989-786-58-7, pp. 799-801
Издателство: Proceedings of papers – ICEST-10, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №97 Драганов, Н., A. Александров. Изследване на температурната зависимост на елемент на Хол. –Известия на ТУ-Габрово, 40, 2010, 67-69.
Издателство: –Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №98 Andonova, A. V., A. T. Aleksandrov, N. D. Draganov, N. M. Kafadarova, S. K. Andreev. Thermal Difference Investigation of the Boundary Surfaces of Hall Element. 32nd International Spring Seminal on Electronics Technology – ISSE 2009, Brno, Czech Republic, 13-17 May 2009, pp. 174 – 175
Издателство: 32nd International Spring Seminal on Electronics Technology – ISSE 2009, Brno, Czech Republic
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №99 Александров, А., Н. Драганов. Работа на елемент на Хол с ортогонална магниточувствителност в криогенна среда. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1, 20-21 Ноември, 2009, ISSN 1313-230X, стр.177-181
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №100 Драганов, Н., А. Александров. Динамичен режим на елемент на Хол с ортогонална магниточувствителност. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1, 20-21 Ноември, 2009, ISSN 1313-230X, стр.182-185
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №101 Драганов, Н., Г. Горанов, А. Александров, П. Пенчев. Галваномагнитно устройство за измерване на магнитно поле. Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово, 2009, ISSN 1310-6686, стр.70-73
Издателство: Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №102 Александров, А., Н. Драганов. Изследване на нови схеми за съвместна работа на елементи на Хол. -Известия на ТУ-Габрово, 2009, том 37, 66-69.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, 2009, том 37
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №103 ДРАГАНОВ Н., ГОРАНОВ Г., А. Александров. Галванометрично устройство за безконтактно измерване на постоянен ток. Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1 стр. 142-146, 21-22 ноември. 2008. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №104 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на съвместната работа на елементите на Хол с ортогонална магниточувствителност. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-08, 29-30 Май, София, 2008, ISSN 1313-3985, стр.158-163
Издателство: Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №105 Драганов, Н., А. Александров. Методи за компютърно анализиране на процесите на пулсационната камера на доилен апарат. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-07, Том 1, 23-24 Ноември, Габрово, 2007, ISSN 1313-230X, стр.187-191
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-07, Том 1, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №106 Aleksandrov, A., N. Draganov. Monitoring system of processes in a milking machine. Proceedings of papers – ICEST-07, Vol. 2, Macedonia, Ohrid, 2007, ISBN 9989-786-06–2, pp.711-714
Издателство: Proceedings of papers – ICEST-07, Vol. 2, Macedonia, Ohrid
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №107 Александров, А., Н. Драганов. Магнитоуправляеми генератори. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-06, 1-2 Юни, София, 2006, ISBN 10:954-90209-8-3, ISBN 13:978-954-90209-4-8, стр. 353-357
Издателство: Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-06, 1-2 Юни, София, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №108 Данков Д., А.Александров, Определяне на загубите в клас-DE квази-резонансен IGBT инвертор за индукционно нагряване, Известия на ТУ – Габрово, том ХХVІІІ, стр.63-67, 2003, ISSN 1310-6686.
Издателство: Известия на ТУ – Габрово, том ХХVІІІ,
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №109 Александров, А. Т., И. С. Симеонов. Галваномагнитно устройство за измерване на електрически ток. Известия на ТУ-Габрово, том XXV, Габрово, 2001, стр. 17-24
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, том XXV, Габрово
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
НИКОЛА ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ ДИПЛОМИРАН
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработка на система за управление, събиране и обработка на информация от галваномагнитни сензори
ТОТКА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Галваномагнитни устройства на базата на съвременни микросензори за магнитно поле
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Електронизация на електротелфер
ДИМИТРИОС ТЕОДОСИОС КАЗОЛИС ДИПЛОМИРАН Изследване на възможностите за приложение на галваномагнитни сензори за контрол на специализирани инсталации
ИСКРЕН ОГНЯНОВ КАНДОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Синтезиране и изследване на система за обработване на информация от сензорни мрежи
ИВАЙЛО РАЙЧЕВ БЕЛОВСКИ ДИПЛОМИРАН Разработване, изследване и приложение на термоелектрическа система на основата на елементи на Пелтие
ПАВЕЛ ПАНЕВ ХУБЕНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Системи за управление на базата на програмируема среда
КАЛОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ ДИПЛОМИРАН Разработване, изследване и приложение на термоелектрически генератори на основата на елементи на Пелтие
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МИРОНОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване влиянието на материала на сензорите на Хол върху магниточувствителните характеристики
СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Сингулярности при шестосови роботи и решаване на проблемите, свързани с тях