ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Заместник-ректор, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроника
Кабинет(и): 2313, 2211
Служебен тел.: (066 827)+302, 201
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (6)
Книги (2)
Публикации (61)
Докторанти (10)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Проектиране и апаратно-програмно реализиране на информационно-справочна и презентационна система с тактилен дисплей
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 г.

Име на проект: №2 Изследване на мултимедийни потоци и качество на обслужване в компютълни мрежи
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 г.

Име на проект: №3 Изследване на мултимедиен трафик във жични и безжични структури
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.

Име на проект: №4 Изследване на отказоустойчивост във оптични и кабелни трасета
Година: 2015

Име на проект: №5 Оптимизиране по¬лучуването на био-газ чрез анаеробно разграждане на смеси от органични отпадъци в биоре¬актори с непрекъс¬нато разбъркване
Година: 2010
Период: 4 г.

Име на проект: №6 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социале


Публикации
Публикация: №1 Александров, А. Полупроводникови елементи и интегрални схеми. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Издателство: Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Александров, А., И. Александрова. Теория на експеримента. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Издателство: Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 K.Iskren, A.Aleksandrov, H. Mitev MODIFIABLE WEB-BASED ARCHITECTURE MODEL USED IN SENSOR NETWORK Sofia 2018
Издателство: Proc. IX National Conference with International Participation Conference "Electronica 2018", May 17 - 18, 2018, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Stoynova A, Aleksandrova I., Aleksandrov A, Ganev G. Infrared Thermography for Elastic Abrasive Cutting Process Monitoring. MATEC Web of Conferences, vol. 210, 02018, 2018, E-ISSN:2261-236X
Издателство: MATEC Web of Conferences, vol. 210, 02018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Belovski, I., P. Yovcheva, S. Surchev, A. Aleksandrov. Thermoelectric generator power prediction based on artificial neural network. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2018 – Proceedings, 2018, Article number 8447070.
Издателство: International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2018 – Proceedings
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Belovski, I., T. Petkov, S. Sotirov, A. Aleksandrov. Prediction of the parameters of a Thermoelectric Battery with Neural Network. 9th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2018 – Proceedings, 2018, Article number 8439264.
Издателство: 9th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2018 – Proceedings
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Александров, А., И. Генчев, Х. Килифарев, Симулационно изследване на електромеханична спирачка, включена в една от фазите на асинхронен електродвигател, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’18, Технически университет – Габрово, 16-17 Ноември, 2018, Габрово, стр. 184-189, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’18, Технически университет – Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A simulation study of an electromechanical brake with automatic air gap control is included in one of the phases of an asynchronous motor for the frequency of the supply voltage from the inverter (8, 20, 35, 50, 60) Hz

Публикация: №8 A. Aleksandrov, GORANOV G., P. Hubenov, Mathematical model of structured menu based on logics, The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina-June, 26. - 30. 2017, ISBN: 978-80-554-1337-2 ISSN: 1339-9071 (MS Academic)
Издателство: The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (MS Academic)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://academic.microsoft.com/#/search?iq=%40goran%20goranov%40&q=goran%20goranov&filters=&from=0&sort=0

Публикация: №9 Aleksandrov A., G.Goranov, P. Hubenov, Mathematical model of control system based on programmable environment, ICEST 2016, june 28 - 30, pp. 293-297 ISBN 978-9989-786-78-5
Издателство: ICEST 2016, june 28 - 30
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://icestconf.org/proceedings-of-papers/

Публикация: №10 Belovski, I., A. Alexandrov , L. Staneva, S. Sotirov, Intuitionistic fuzzy estimation of a model of a thermoelectric cooling system, presented by neural network, Notes on intuitionistic Fuzzy Set, vol.21, 2015, No. 5, 33-39. ISSN 1310-4926
Издателство: Notes on intuitionistic Fuzzy Set
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 Беловски, И., А. Александров, Установяване оптималния работен режим на термоелектрически хладилник, Сборник доклади от Национален форум Електроника 2015, София, 2015, 67 – 72. ISSN 1314-8605
Издателство: Сборник доклади от Национален форум Електроника 2015, София, 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 Kandov, I., A. Aleksandrov., G. Goranov. Intelligent system for management of gasoline generator, SFITES 2015, Kavala, Greece, 29 – 30 May, ISBN 978-954-8483-43-6 (стр.51 – 55).
Издателство: SFITES 2015, Kavala, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №13 Kandov, I., A.Aleksandrov., G.Goranov. Web-based system for monitoring gasoline generator, Scientific Forum Challenges in Engineering and Information Science 2015 (CISE2015), Sinaia, Rumania. 25 – 27 June, ISBN 978-954-8483-35-3 (стр. 32 – 34).
Издателство: CISE 2015, Sinaia, Rumania
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Кандов, И., А. Александров., Г. Горанов. Система за измерване разхода на вода базирана на сензор на Хол, 2015 ISSN: 1310-6686
Издателство: Journal of the TechnicalUniversity of Gabrovo
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №15 Александрова, И., Г. Ганев, Х. Христов, А. Александров. Топлинни явления при еластично абразивно отрязване на въртящи се заготовки – част втора. Машиностроене и електротехника, 2015, №1, 42-45, ISSN 0025-455X
Издателство: сп. Машиностроене и електротехника, №1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Александров, А., Г. Горанов, П. Хубенов.ШИМ генератор основан на математически анализ реализиран в програмируема среда.Машиностроене и електроника, бр.5-6 София, 2015, 20-26
Издателство: Машиностроене и електроника, бр.5-6 София
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Александров, А., И. Беловски. Изследване на влиянието на захранващото напрежение на върху режима на работа на термоелектрически хладилник. - Индустриални технологии, том 2, 2015, 7 – 12.
Издателство: Индустриални технологии, том 2
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Беловски, И., Й. Георгиев, А. Александров. Многофункционална термоелектрическа система. Годишник на У-т „Проф. д-р Ас. Златаров”, 2015, 80 - 83. ISSN 1312-1359.
Издателство: Годишник на У-т „Проф. д-р Ас. Златаров”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Генчев, И., А. Александров. Захранващ блок за електромагнитна спирачка. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 303-306.
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Генчев, И., А. Александров. Изследване на електромагнитна спирачка с автоматично регулиране на въздушната междина. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 307-312.
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Георгиев, Д., А. Александров, M. Jankovic. Система за събиране и обработка на информация от галваномагнитни сензори. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 282-285
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Георгиев, Д., А. Александров, M. Jankovic. Програмно осигуряване на система за събиране и обработка на информация от галваномагнитни сензори. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 319-322
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Belovski, I., A. Alexandrov, N. Simeonova. Die Auswirkungen von polymeren Wärmeleitpasten auf die Arbeit von thermoelektrischen Batterien. International Scientific Conference TECHNOMER’15, TU-Chemnitz, Germany, 12.-13. November, 2015, 129 –134
Издателство: International Scientific Conference TECHNOMER’15,TU-Chemnitz, Germany
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Kandov, I., A.Aleksandrov,G.Goranov, J.Kanev.Web based system for control and measuring parameters of sensor network, Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), 2014, ISBN / ISSN: 978-1-4673-6730-1 ,(Scopus)
Издателство: ITHET 2014, York, England
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Александров, А., И. Беловски, Изследване на термоелектрически модул на Пелтие - Годишник на Унивеситет „Проф. д-р Ас. Златаров”XLIII (1), 2014, 73 – 76. ISSN 1312-1359
Издателство: Годишник на Унивеситет „Проф. д-р Ас. Златаров"
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Горанов, Г., А. Александров. Регулиране на температурата чрез CPLD система за управление по метода cycle by cycle. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София-2014, стр.339-343, ISSN 1313-3985
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Георгиев, Д., А. Александров. Универсален модул за галваномагнитни сензори с ефект на Хол. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София, 2014, 64-69. ISSN 1313-3985
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Draganov, N., T. Draganova, A. Aleksandrov. Virtual System for Magnetic Field Measurement. Proceedings of papers ICEST-13, Ohrid, Macedonia, 26-29 Juny, 2013, ISBN 978-9989-786-89-1, pp.651-653
Издателство: Proceedings of papers ICEST-13, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на статичните характеристики на елемент на Хол. Първа част. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе, 2012, ISSN 1311-3321, стр. 56-60
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на статичните характеристики на елемент на Хол. Втора част. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе, 2012, ISSN 1311-3321, стр.61-65
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Александров, A., Г. Горанов, Д. Георгиев. Автоматизирана система за изследване на галваномагнитни сензори. –Машиностроене и електротехника, 2012, № 3, 22-2
Издателство: Машиностроене и електротехника № 3
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Драганов, Н., A. Александров. Интелигентен сензор за измерване на магнитно поле. –Машиностроене и електротехника, 2012, № 4, 45-47.
Издателство: Машиностроене и електротехника № 4
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Aleksandrov, A. Theoretical and Experimental Model of Hall Sensor. –Comptes rendus de L'Academie bulgare des Sciences, 65, 2012, №3, 381-388, IF = 0.219. ISSN 1310-1331
Издателство: Comptes rendus de L'Académie bulgare des Sciences, 65
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Aleksandrov, A. Hall Sensor with Enhanced Magneto-Sensitivity. –Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 65, 2012, №4, 513-514, IF = 0.219. ISSN 1310-1331
Издателство: Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. 65
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Александров, А. Диференциална схема на включване на елемент на хол. – Инженерни науки, 2012, №2, 18-26. ISSN 1312-5702
Издателство: Инженерни науки
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Aleksandrov, A. Magnet sensors for biological studies with digital output. –Biotechnol. & Biotechnol. EQ., 26, 2012, №3, 3054-3057, IF = 0.503. I.3. DOI: 10.5504
Издателство: Biotechnol. & Biotechnol. EQ,26
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №37 Александров, А. Физичен модел на елемент на Хол на основата на разпределени параметри. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2012, София, 2012, 63-68.
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2012, София
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Н. Драганов, Т.Драганова, А.Александров – Виртуална система за измерване на магнитно поле. Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 3.1, 71-74. ISSN 1311-3321.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет - 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №39 Uzunov, P., A. Aleksandrov. Analysis of the 3d Magnetic Field in High-Speed Hysteresis Micromotor. 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Proceedings of full Papers, Niš, Serbia, 2011, 133-134
Издателство: 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Proceedings of full Papers, Ni
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №40 Andonova, A., A. Aleksandrov, K. Peichev, R. Georgiev. Thermography evaluation of a bioreactor’s heat loss to surrounding environment. –Электроника и связь., 2011, №3, 181-184
Издателство: Электроника и связь.,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №41 Uzunov, P., A. Aleksandrov. FEM Analysis of the Distribution of the Electric Field Around the Grounding Electrodes from Fault and Lightning Currents. 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Niš, Serbia; Proceedings o
Издателство: 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 201, Proceedings of Extended Abstrac
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 ГОРАНОВ Г. А. Александров, Относно възможностите за приложение на IP- камери за контрол и наблюдение на технологични процеси, Машиностроене и електроника, бр.7-8 (София), 2011, N 1-2, стр. 55-57. ISSN 0025-455x
Издателство: Машиностроене и електроника, бр.7-8 (София)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Генков, Д., Ан. Александров, “Анализ на компютърната мрежа на технически университет – Габрово от гледна точка на предаване на видео и гласова информация”, Сборник на международна научна конференция Unitech, 18-19.11.2011 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 1, стр. I-459 – I-462.
Издателство: Unitech 2011, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Georgiev, R., K. Peychev, I. Simeonov, A. Aleksandrov. Determination of minimum heat insulation thickness for an experimental methane fermentor. -Agricultural science and technology, 2010, vol. 2, 160-162.
Издателство: Agricultural science and technology, vol. 2
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Драганов, Н., А. Александров. Галваномагнитен преобразовател на магнитно поле с аналогов изход. Сборник доклади на НКМУ Eлектроника’ 2010, София, 2010, 186-190.
Издателство: НКМУ Eлектроника’ 2010, София
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Aleksandrov, A., N. Draganov. Experimental Galvanomagnetic Transducers of Linear and Angular Offset – Part II. Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010. 803-808.
Издателство: Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №47 Aleksandrov, A., P. Daneva, N. Draganov. Modeling and Simulation of Hall Elements. Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010, 791-794.
Издателство: Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №48 Draganov. N., A. Aleksandrov. Research of Temperature dependence of Hall Sensor. Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 40, Gabrovo, 2010, ISSN 1310-6686, pp. 67-69
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 40, Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №49 Draganov, N., A. Aleksandrov. Experimental Galvanomagnetic Transducers of Linear Offset – Part I. Proceedings of papers – ICEST-10, Ohrid, Macedonia, 23-26 June, 2010, ISBN 978-9989-786-58-7, pp. 799-801
Издателство: Proceedings of papers – ICEST-10, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №50 Драганов, Н., A. Александров. Изследване на температурната зависимост на елемент на Хол. –Известия на ТУ-Габрово, 40, 2010, 67-69.
Издателство: –Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №51 Andonova, A. V., A. T. Aleksandrov, N. D. Draganov, N. M. Kafadarova, S. K. Andreev. Thermal Difference Investigation of the Boundary Surfaces of Hall Element. 32nd International Spring Seminal on Electronics Technology – ISSE 2009, Brno, Czech Republic, 13-17 May 2009, pp. 174 – 175
Издателство: 32nd International Spring Seminal on Electronics Technology – ISSE 2009, Brno, Czech Republic
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №52 Александров, А., Н. Драганов. Работа на елемент на Хол с ортогонална магниточувствителност в криогенна среда. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1, 20-21 Ноември, 2009, ISSN 1313-230X, стр.177-181
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Драганов, Н., А. Александров. Динамичен режим на елемент на Хол с ортогонална магниточувствителност. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1, 20-21 Ноември, 2009, ISSN 1313-230X, стр.182-185
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Драганов, Н., Г. Горанов, А. Александров, П. Пенчев. Галваномагнитно устройство за измерване на магнитно поле. Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово, 2009, ISSN 1310-6686, стр.70-73
Издателство: Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Александров, А., Н. Драганов. Изследване на нови схеми за съвместна работа на елементи на Хол. -Известия на ТУ-Габрово, 2009, том 37, 66-69.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, 2009, том 37
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 ДРАГАНОВ Н., ГОРАНОВ Г., А. Александров. Галванометрично устройство за безконтактно измерване на постоянен ток. Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1 стр. 142-146, 21-22 ноември. 2008. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на съвместната работа на елементите на Хол с ортогонална магниточувствителност. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-08, 29-30 Май, София, 2008, ISSN 1313-3985, стр.158-163
Издателство: Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №58 Драганов, Н., А. Александров. Методи за компютърно анализиране на процесите на пулсационната камера на доилен апарат. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-07, Том 1, 23-24 Ноември, Габрово, 2007, ISSN 1313-230X, стр.187-191
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-07, Том 1, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Aleksandrov, A., N. Draganov. Monitoring system of processes in a milking machine. Proceedings of papers – ICEST-07, Vol. 2, Macedonia, Ohrid, 2007, ISBN 9989-786-06–2, pp.711-714
Издателство: Proceedings of papers – ICEST-07, Vol. 2, Macedonia, Ohrid
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №60 Александров, А., Н. Драганов. Магнитоуправляеми генератори. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-06, 1-2 Юни, София, 2006, ISBN 10:954-90209-8-3, ISBN 13:978-954-90209-4-8, стр. 353-357
Издателство: Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-06, 1-2 Юни, София, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №61 Александров, А. Т., И. С. Симеонов. Галваномагнитно устройство за измерване на електрически ток. Известия на ТУ-Габрово, том XXV, Габрово, 2001, стр. 17-24
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, том XXV, Габрово
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
НИКОЛА ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ ДИПЛОМИРАН
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработка на система за управление, събиране и обработка на информация от галваномагнитни сензори
ТОТКА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Галваномагнитни устройства на базата на съвременни микросензори за магнитно поле
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Електронизация на електротелфер
ДИМИТРИОС ТЕОДОСИОС КАЗОЛИС ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на възможностите за приложение на галваномагнитни сензори за контрол на специализирани инсталации
ИСКРЕН ОГНЯНОВ КАНДОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Синтезиране и изследване на система за обработване на информация от сензорни мрежи
ИВАЙЛО РАЙЧЕВ БЕЛОВСКИ ДИПЛОМИРАН Разработване, изследване и приложение на термоелектрическа система на основата на елементи на Пелтие
ПАВЕЛ ПАНЕВ ХУБЕНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Системи за управление на базата на програмируема среда
КАЛОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ ДЕЙСТВАЩ Разработване, изследване и приложение на термоелектрически генератори на основата на елементи на Пелтие
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МИРОНОВА ДЕЙСТВАЩ Изследване влиянието на геометричните форми на сензорите на Хол върху магниточувствителните характеристики