ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Заместник-ректор, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроника
Кабинет(и): 2313, 2211
Служебен тел.: (066 827)+302, 201
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (6)
Книги (2)
Публикации (60)
Докторанти (9)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Проектиране и апаратно-програмно реализиране на информационно-справочна и презентационна система с тактилен дисплей
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 г.

Име на проект: №2 Изследване на мултимедийни потоци и качество на обслужване в компютълни мрежи
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 г.

Име на проект: №3 Изследване на мултимедиен трафик във жични и безжични структури
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.

Име на проект: №4 Изследване на отказоустойчивост във оптични и кабелни трасета
Година: 2015

Име на проект: №5 Оптимизиране по¬лучуването на био-газ чрез анаеробно разграждане на смеси от органични отпадъци в биоре¬актори с непрекъс¬нато разбъркване
Година: 2010
Период: 4 г.

Име на проект: №6 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социале


Публикации
Публикация: №1 Александров, А. Полупроводникови елементи и интегрални схеми. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Издателство: Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Александров, А., И. Александрова. Теория на експеримента. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Издателство: Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 K.Iskren, A.Aleksandrov, H. Miteh MODIFIABLE WEB-BASED ARCHITECTURE MODEL USED IN SENSOR NETWORK Sofia 2018
Издателство: Proc. IX National Conference with International Participation Conference "Electronica 2018", May 17 - 18, 2018, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Stoynova A, Aleksandrova I., Aleksandrov A, Ganev G. Infrared Thermography for Elastic Abrasive Cutting Process Monitoring. MATEC Web of Conferences, vol. 210, 02018, 2018, E-ISSN:2261-236X
Издателство: MATEC Web of Conferences, vol. 210, 02018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Belovski, I., P. Yovcheva, S. Surchev, A. Aleksandrov. Thermoelectric generator power prediction based on artificial neural network. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2018 – Proceedings, 2018, Article number 8447070.
Издателство: International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2018 – Proceedings
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Belovski, I., T. Petkov, S. Sotirov, A. Aleksandrov. Prediction of the parameters of a Thermoelectric Battery with Neural Network. 9th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2018 – Proceedings, 2018, Article number 8439264.
Издателство: 9th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2018 – Proceedings
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 A. Aleksandrov, GORANOV G., P. Hubenov, Mathematical model of structured menu based on logics, The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina-June, 26. - 30. 2017, ISBN: 978-80-554-1337-2 ISSN: 1339-9071 (MS Academic)
Издателство: The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (MS Academic)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://academic.microsoft.com/#/search?iq=%40goran%20goranov%40&q=goran%20goranov&filters=&from=0&sort=0

Публикация: №8 Aleksandrov A., G.Goranov, P. Hubenov, Mathematical model of control system based on programmable environment, ICEST 2016, june 28 - 30, pp. 293-297 ISBN 978-9989-786-78-5
Издателство: ICEST 2016, june 28 - 30
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://icestconf.org/proceedings-of-papers/

Публикация: №9 Belovski, I., A. Alexandrov , L. Staneva, S. Sotirov, Intuitionistic fuzzy estimation of a model of a thermoelectric cooling system, presented by neural network, Notes on intuitionistic Fuzzy Set, vol.21, 2015, No. 5, 33-39. ISSN 1310-4926
Издателство: Notes on intuitionistic Fuzzy Set
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 Беловски, И., А. Александров, Установяване оптималния работен режим на термоелектрически хладилник, Сборник доклади от Национален форум Електроника 2015, София, 2015, 67 – 72. ISSN 1314-8605
Издателство: Сборник доклади от Национален форум Електроника 2015, София, 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №11 Kandov, I., A. Aleksandrov., G. Goranov. Intelligent system for management of gasoline generator, SFITES 2015, Kavala, Greece, 29 – 30 May, ISBN 978-954-8483-43-6 (стр.51 – 55).
Издателство: SFITES 2015, Kavala, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Kandov, I., A.Aleksandrov., G.Goranov. Web-based system for monitoring gasoline generator, Scientific Forum Challenges in Engineering and Information Science 2015 (CISE2015), Sinaia, Rumania. 25 – 27 June, ISBN 978-954-8483-35-3 (стр. 32 – 34).
Издателство: CISE 2015, Sinaia, Rumania
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №13 Кандов, И., А. Александров., Г. Горанов. Система за измерване разхода на вода базирана на сензор на Хол, 2015 ISSN: 1310-6686
Издателство: Journal of the TechnicalUniversity of Gabrovo
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №14 Александрова, И., Г. Ганев, Х. Христов, А. Александров. Топлинни явления при еластично абразивно отрязване на въртящи се заготовки – част втора. Машиностроене и електротехника, 2015, №1, 42-45, ISSN 0025-455X
Издателство: сп. Машиностроене и електротехника, №1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Александров, А., Г. Горанов, П. Хубенов.ШИМ генератор основан на математически анализ реализиран в програмируема среда.Машиностроене и електроника, бр.5-6 София, 2015, 20-26
Издателство: Машиностроене и електроника, бр.5-6 София
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Александров, А., И. Беловски. Изследване на влиянието на захранващото напрежение на върху режима на работа на термоелектрически хладилник. - Индустриални технологии, том 2, 2015, 7 – 12.
Издателство: Индустриални технологии, том 2
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Беловски, И., Й. Георгиев, А. Александров. Многофункционална термоелектрическа система. Годишник на У-т „Проф. д-р Ас. Златаров”, 2015, 80 - 83. ISSN 1312-1359.
Издателство: Годишник на У-т „Проф. д-р Ас. Златаров”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Генчев, И., А. Александров. Захранващ блок за електромагнитна спирачка. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 303-306.
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Генчев, И., А. Александров. Изследване на електромагнитна спирачка с автоматично регулиране на въздушната междина. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 307-312.
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Георгиев, Д., А. Александров, M. Jankovic. Система за събиране и обработка на информация от галваномагнитни сензори. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 282-285
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Георгиев, Д., А. Александров, M. Jankovic. Програмно осигуряване на система за събиране и обработка на информация от галваномагнитни сензори. Сборник доклади от МНК UNITECH’15, Габрово, 2015, 319-322
Издателство: UNITECH’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Belovski, I., A. Alexandrov, N. Simeonova. Die Auswirkungen von polymeren Wärmeleitpasten auf die Arbeit von thermoelektrischen Batterien. International Scientific Conference TECHNOMER’15, TU-Chemnitz, Germany, 12.-13. November, 2015, 129 –134
Издателство: International Scientific Conference TECHNOMER’15,TU-Chemnitz, Germany
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Kandov, I., A.Aleksandrov,G.Goranov, J.Kanev.Web based system for control and measuring parameters of sensor network, Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), 2014, ISBN / ISSN: 978-1-4673-6730-1 ,(Scopus)
Издателство: ITHET 2014, York, England
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Александров, А., И. Беловски, Изследване на термоелектрически модул на Пелтие - Годишник на Унивеситет „Проф. д-р Ас. Златаров”XLIII (1), 2014, 73 – 76. ISSN 1312-1359
Издателство: Годишник на Унивеситет „Проф. д-р Ас. Златаров"
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Горанов, Г., А. Александров. Регулиране на температурата чрез CPLD система за управление по метода cycle by cycle. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София-2014, стр.339-343, ISSN 1313-3985
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Георгиев, Д., А. Александров. Универсален модул за галваномагнитни сензори с ефект на Хол. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София, 2014, 64-69. ISSN 1313-3985
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Draganov, N., T. Draganova, A. Aleksandrov. Virtual System for Magnetic Field Measurement. Proceedings of papers ICEST-13, Ohrid, Macedonia, 26-29 Juny, 2013, ISBN 978-9989-786-89-1, pp.651-653
Издателство: Proceedings of papers ICEST-13, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на статичните характеристики на елемент на Хол. Първа част. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе, 2012, ISSN 1311-3321, стр. 56-60
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №29 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на статичните характеристики на елемент на Хол. Втора част. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе, 2012, ISSN 1311-3321, стр.61-65
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Александров, A., Г. Горанов, Д. Георгиев. Автоматизирана система за изследване на галваномагнитни сензори. –Машиностроене и електротехника, 2012, № 3, 22-2
Издателство: Машиностроене и електротехника № 3
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Драганов, Н., A. Александров. Интелигентен сензор за измерване на магнитно поле. –Машиностроене и електротехника, 2012, № 4, 45-47.
Издателство: Машиностроене и електротехника № 4
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Aleksandrov, A. Theoretical and Experimental Model of Hall Sensor. –Comptes rendus de L'Academie bulgare des Sciences, 65, 2012, №3, 381-388, IF = 0.219. ISSN 1310-1331
Издателство: Comptes rendus de L'Académie bulgare des Sciences, 65
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Aleksandrov, A. Hall Sensor with Enhanced Magneto-Sensitivity. –Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 65, 2012, №4, 513-514, IF = 0.219. ISSN 1310-1331
Издателство: Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. 65
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Александров, А. Диференциална схема на включване на елемент на хол. – Инженерни науки, 2012, №2, 18-26. ISSN 1312-5702
Издателство: Инженерни науки
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Aleksandrov, A. Magnet sensors for biological studies with digital output. –Biotechnol. & Biotechnol. EQ., 26, 2012, №3, 3054-3057, IF = 0.503. I.3. DOI: 10.5504
Издателство: Biotechnol. & Biotechnol. EQ,26
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 Александров, А. Физичен модел на елемент на Хол на основата на разпределени параметри. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2012, София, 2012, 63-68.
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2012, София
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Н. Драганов, Т.Драганова, А.Александров – Виртуална система за измерване на магнитно поле. Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 3.1, 71-74. ISSN 1311-3321.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет - 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №38 Uzunov, P., A. Aleksandrov. Analysis of the 3d Magnetic Field in High-Speed Hysteresis Micromotor. 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Proceedings of full Papers, Niš, Serbia, 2011, 133-134
Издателство: 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Proceedings of full Papers, Ni
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №39 Andonova, A., A. Aleksandrov, K. Peichev, R. Georgiev. Thermography evaluation of a bioreactor’s heat loss to surrounding environment. –Электроника и связь., 2011, №3, 181-184
Издателство: Электроника и связь.,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 Uzunov, P., A. Aleksandrov. FEM Analysis of the Distribution of the Electric Field Around the Grounding Electrodes from Fault and Lightning Currents. 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Niš, Serbia; Proceedings o
Издателство: 10th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 201, Proceedings of Extended Abstrac
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 ГОРАНОВ Г. А. Александров, Относно възможностите за приложение на IP- камери за контрол и наблюдение на технологични процеси, Машиностроене и електроника, бр.7-8 (София), 2011, N 1-2, стр. 55-57. ISSN 0025-455x
Издателство: Машиностроене и електроника, бр.7-8 (София)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Генков, Д., Ан. Александров, “Анализ на компютърната мрежа на технически университет – Габрово от гледна точка на предаване на видео и гласова информация”, Сборник на международна научна конференция Unitech, 18-19.11.2011 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 1, стр. I-459 – I-462.
Издателство: Unitech 2011, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Georgiev, R., K. Peychev, I. Simeonov, A. Aleksandrov. Determination of minimum heat insulation thickness for an experimental methane fermentor. -Agricultural science and technology, 2010, vol. 2, 160-162.
Издателство: Agricultural science and technology, vol. 2
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Драганов, Н., А. Александров. Галваномагнитен преобразовател на магнитно поле с аналогов изход. Сборник доклади на НКМУ Eлектроника’ 2010, София, 2010, 186-190.
Издателство: НКМУ Eлектроника’ 2010, София
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Aleksandrov, A., N. Draganov. Experimental Galvanomagnetic Transducers of Linear and Angular Offset – Part II. Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010. 803-808.
Издателство: Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №46 Aleksandrov, A., P. Daneva, N. Draganov. Modeling and Simulation of Hall Elements. Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010, 791-794.
Издателство: Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №47 Draganov. N., A. Aleksandrov. Research of Temperature dependence of Hall Sensor. Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 40, Gabrovo, 2010, ISSN 1310-6686, pp. 67-69
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 40, Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Draganov, N., A. Aleksandrov. Experimental Galvanomagnetic Transducers of Linear Offset – Part I. Proceedings of papers – ICEST-10, Ohrid, Macedonia, 23-26 June, 2010, ISBN 978-9989-786-58-7, pp. 799-801
Издателство: Proceedings of papers – ICEST-10, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №49 Драганов, Н., A. Александров. Изследване на температурната зависимост на елемент на Хол. –Известия на ТУ-Габрово, 40, 2010, 67-69.
Издателство: –Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №50 Andonova, A. V., A. T. Aleksandrov, N. D. Draganov, N. M. Kafadarova, S. K. Andreev. Thermal Difference Investigation of the Boundary Surfaces of Hall Element. 32nd International Spring Seminal on Electronics Technology – ISSE 2009, Brno, Czech Republic, 13-17 May 2009, pp. 174 – 175
Издателство: 32nd International Spring Seminal on Electronics Technology – ISSE 2009, Brno, Czech Republic
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №51 Александров, А., Н. Драганов. Работа на елемент на Хол с ортогонална магниточувствителност в криогенна среда. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1, 20-21 Ноември, 2009, ISSN 1313-230X, стр.177-181
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Драганов, Н., А. Александров. Динамичен режим на елемент на Хол с ортогонална магниточувствителност. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1, 20-21 Ноември, 2009, ISSN 1313-230X, стр.182-185
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Драганов, Н., Г. Горанов, А. Александров, П. Пенчев. Галваномагнитно устройство за измерване на магнитно поле. Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово, 2009, ISSN 1310-6686, стр.70-73
Издателство: Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 Александров, А., Н. Драганов. Изследване на нови схеми за съвместна работа на елементи на Хол. -Известия на ТУ-Габрово, 2009, том 37, 66-69.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, 2009, том 37
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 ДРАГАНОВ Н., ГОРАНОВ Г., А. Александров. Галванометрично устройство за безконтактно измерване на постоянен ток. Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1 стр. 142-146, 21-22 ноември. 2008. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №56 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на съвместната работа на елементите на Хол с ортогонална магниточувствителност. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-08, 29-30 Май, София, 2008, ISSN 1313-3985, стр.158-163
Издателство: Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №57 Драганов, Н., А. Александров. Методи за компютърно анализиране на процесите на пулсационната камера на доилен апарат. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-07, Том 1, 23-24 Ноември, Габрово, 2007, ISSN 1313-230X, стр.187-191
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-07, Том 1, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Aleksandrov, A., N. Draganov. Monitoring system of processes in a milking machine. Proceedings of papers – ICEST-07, Vol. 2, Macedonia, Ohrid, 2007, ISBN 9989-786-06–2, pp.711-714
Издателство: Proceedings of papers – ICEST-07, Vol. 2, Macedonia, Ohrid
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №59 Александров, А., Н. Драганов. Магнитоуправляеми генератори. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-06, 1-2 Юни, София, 2006, ISBN 10:954-90209-8-3, ISBN 13:978-954-90209-4-8, стр. 353-357
Издателство: Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-06, 1-2 Юни, София, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №60 Александров, А. Т., И. С. Симеонов. Галваномагнитно устройство за измерване на електрически ток. Известия на ТУ-Габрово, том XXV, Габрово, 2001, стр. 17-24
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, том XXV, Габрово
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
НИКОЛА ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ ДИПЛОМИРАН
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработка на система за управление, събиране и обработка на информация от галваномагнитни сензори
ТОТКА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Галваномагнитни устройства на базата на съвременни микросензори за магнитно поле
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Електронизация на електротелфер
ДИМИТРИОС ТЕОДОСИОС КАЗОЛИС ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на възможностите за приложение на галваномагнитни сензори за контрол на специализирани инсталации
ИСКРЕН ОГНЯНОВ КАНДОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Синтезиране и изследване на система за обработване на информация от сензорни мрежи
ИВАЙЛО РАЙЧЕВ БЕЛОВСКИ ДИПЛОМИРАН Разработване, изследване и приложение на термоелектрическа система на основата на елементи на Пелтие
ПАВЕЛ ПАНЕВ ХУБЕНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Системи за управление на базата на програмируема среда
КАЛОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ ДЕЙСТВАЩ Разработване, изследване и приложение на термоелектрически генератори на основата на елементи на Пелтие