ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 24 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

Управление на проекта ПДФ Печат Е-мейл

Ръководител доц. д-р  Петър Колев Петров
 • Отговаря за цялостното изпълнение на проекта;
 • Координира работата по бизнес компонентите в проект­ните дейности (поддейности 3.1, 3.5, 4.1, 4.5, 5.1, 5.5);
 • Организира проверка за качеството на изготвените проек­тни резултати по тези компоненти;
 • Координира работата на екипа;
 • Планира дейността на екипа;
 • Предлага привличането на външни експерти;
 • Приема работата на външните изпълнители и на експер­тите на трудови договори;
 • Осигурява координацията с целевите групи на проекта;
 • Отговаря за оценка на риска при реализацията на про­екта;
 • Отговаря за координацията по дейностите за информация и публичност;
 • Обобщава междинните, годишните и заключителния тех­нически доклади.
 
Координатор доц. д-р Алдениз Енверов Рашидов
 • Координира работата по ИТ компонентите в проектните дейности;
 • Организира проверка за качеството на изготвените проек­тни резултати по тези компоненти;
 • Проверява работата на външните изпълнители по Дей­ност 1 и Дейност 6;
 • Проверява работата на ИТ експертите на трудови дого­вори (експерти информационни технологии, експерти програмисти, експерт управление на качеството на соф­туерната разработка и експерт обучение);
 • Участва в подготовката на междинните, годишните и зак­лючителния технически доклади.
   
Счетоводител София Дунева

 • Извършва осчетоводяване на операциите;
 • Класира финансови документи по проекта;
 • Изготвя междинните и окончателния финансови отчети;
 • оформя исканията за плащане към Договарящия орган на ОП РЧР;
 • Координира работата на одитора.
Написано от Administrator   
Четвъртък, 10 Януари 2013 22:31
Последно променен на Петък, 29 Март 2013 22:40
 
Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.