ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 22 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

Проект ПДФ Печат Е-мейл
Номер на проекта BG051PO001-3.1.08-0043
Наименование: Усъвършенстване на процесите на управление в ТУ Габрово посредством прилагане на информационни технологии
Схема BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Бенефициент Технически университет - Габрово
Цел на проекта Усъвършенстване на системата за управление на ТУ Габрово за повишаване на качеството на учебната, научната и административната дейност посредством използване на информационни технологии
Специфични цели
  1. Въвеждане на по-гъвкави системи за управление чрез автоматизация на работните процеси
  2. Повишаване на ефективността на работните процеси
  3. Подобряване на финансовото управление на учебната и научна дейност
  4. Повишаване на качеството на научноизследователския процес в съответствие с критериите в рейтинговата система за висшите училища
  5. Ориентиране на научноизследователския процес към нуждите на пазара
  6. Използване на информационни технологии за подобряване на управлението
                                                                                                                                             
 
Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.