ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 8 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

Очаквани резултати ПДФ Печат Е-мейл
 1. Разработена, внедрена и приета в експлоатация АИС
 2. Въведен безхартиен обмен в ТУ Габрово
 3. Автоматизирани най-малко 15 работни процеса
 4. Стриктна проследимост на дейностите и отговорностите
 5. Определени индикатори за оценка на ефективността на административните дейности и осигурена система за събиране на данни за тяхното изчисление
 6. Разработен модул за финансово управление на проектите за научна дейност по Наредба 9 на базата на уеб базираната система за управление на проектите за научна дейност
 7. Спазени изисквания по Наредба № 9 от 8.08.2003 г. на МОМН
 8. Въведено на уеб базирано рецензиране и валидиране на проектите за научна дейност с целево бюджетно финансиране
 9. Осигуряване на финансова отчетност и отчетност на резултатите на разходваните средства от Държавния бюджет за целево финансиране на научната дейност в ТУ Габрово
 10. Създаден и апробиран модел за определяне на себестойността на учебните и научните дейности в ТУ Габрово
 11. Внедрен модула за определяне на себестойността на учебните и научните дейности в ТУ Габрово
 12. Разработен и апробиран подход за анализ на нуждите на пазара на научния продукт.
 13. Разработен софтуерен модул за анкетиране и анализ на търсенето на научния продукт.
 14. Пилотен анализ на търсенето на научния продукт.
 15. Препоръки за повишаване на индекса на цитируемост на висшето учебно заведение и по научна област
 16. Развита система за организация на научни конференции
 17. Реализирано онлайн списание „Известия”
 18. Предприети практически действия за повишаване на индекса на цитируемост на висшето учебно заведение и по научна област
 19. Доставена и инсталирана сървърна система
 20. Доставени лицензи за база от данни и операционна система и инсталирани база от данни и операционна система
 21. Обучени общо 60 потребители за работа с разработените ИС
 22. Изработени материали за информация и публичност
 23. Изработени и разпространени брошури за резултатите от проекта
 24. Проведен семинар за запознаване на представителите на целевите групи с резултатите от проекта
 25. Изпратени 3 прессъобщения
Написано от Алдениз Рашидов   
Четвъртък, 10 Януари 2013 15:52
Последно променен на Вторник, 19 Март 2013 12:09
 
Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.