ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 13 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

Дейност 1 Печат Е-мейл

Дейност 1

Подобряване на административните процеси в ТУ Габрово чрез въ­веждане на автоматизирана информационна система.

Цел

Въвеждане на по-гъвкави системи за управление чрез автома­тиза­ция на работните процеси и повишаване на ефектив­ността на ра­ботните процеси в ТУ Габрово

Описание

Дейността е насочена към създаване на автоматизирана информационна сис­тема за уп­равление на административните процеси в ТУ Габрово, реинженеринг на тези процеси за подобряване на тяхната ефективност и въвеждане на без­хартиен обмен в админист­ративната дейност.

Поддейности

#

Описание

Месеци

1.1

Подготовка на техническо задание и публична по­ка­на 

1, 2

1.2

Обявяване на публична покана, оценка и подпис­ване на договор

3, 4

1.3

Реинженеринг на работните процеси за безхар­тиен обмен, разработка и въвеждане на инфор­ма­ционна система за автоматизация на админис­тра­тивните процеси в ТУ Габрово, трансфер на зна­ния

5, 6, 7, 8, 10, 11

1.4

Провеждане на тестове за приемане в реална ек­спло­атация 

12

1.5

Съпътстващо обучение на потребителите от ТУ Габ­рово за работа с АИС 

13

1.6

Настройване на работни процеси в АИС 

14, 15

Поддейности / Експерти

#

Име

Длъжност

1.1
1.4
1.6

доц. Илия Славов Желе­за­ров

Експерт по управленски сис­теми

1.1
1.4
1.6

ас. Фатме Юсеинова Раши­дова

Експерт информационни сис­теми 1

 

Външен

Експерт обществени поръчки

1.4
1.5

Пенка Митева Станкова

Старши експерт програмист и екс­перт обучение 1

1.4
1.5
1.6

инж. Мирослав Любомиров Лазаров

Експерт програмист 1 и екс­перт обучение 2

1.4

доц. Станимир Йорданов

Експерт управление на качест­вото на софтуерната разра­ботка

Очаквани резултати

Разработена, внедрена и приета в експлоатация АИС
Обучени 20 потребители за работа с АИС
Въведен безхартиен обмен в ТУ Габрово
Автоматизирани най-малко 15 работни процеса
Стриктна проследимост на дейностите и отговорностите
Определени индикатори за оценка на ефективността на административните дей­ности и осигурена система за събиране на данни за тяхното изчисление


Забележка: Първи месец е в периода 28.01.2013 г. до 27.02.2013 г. 

Написано от Administrator   
Вторник, 08 Януари 2013 22:54
Последно променен на Понеделник, 14 Януари 2013 09:51
 
Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.