Микропроцесорна схемотехника (р.о.)
(МС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА


Целта на дисциплината е студентите да усвоят необходимите теоретични знания и
практически навици и умения в областта на микропроцесорната схемотехника
и приложението й в електрониката. За постигането й учебната програма
включва въпроси от основи на микропроцесорната техника, архитектура,
организация и приложение на микроконтролери (едночипови микрокомпютри) с общо предназначение; технология,
апаратни и програмни средства за създаване и настройка на програмно
осигуряване.