Електроника (з.о.)
(Е)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ДОБРОСЛАВ ДАНКОВ


Дисциплината “Електроника” дава знания на студентите по усвояването на свойствата и принципа на действие на различни електронни схеми и устройства. Главната цел на дисциплината е да се разгледат основните принципи на електронните схеми от гледна точка на техните промишлени приложения. Дисциплината е структурирана в три модула: Модул 1 “Преобразуватели на променливотокова в постоянна енергия и обратно”; Модул 2 “Регулатори на напрежение и стабилизатори на напрежение и ток” и Модул 3 ”Конструиране и надеждност на електронната апаратура”. Първия модул се отнася до въпросите на преобразователите на енергия и третира принципите на действие на изправителните и инверторни схеми, които служат като основа на всички индустриални електронни устройства. Втория модул разглежда въпроси с токозахранването на различни устройства и системи. Третия модул е посветен на въпросите на внедряване и произвеждането на различни електронни устройства и системи. Третират се въпроси свързани с конструирането, производството и надежността на изделията, които са свързани с икономическите условия и изискванията на пазара.