Индустриални компютьрни мрежи (р.о.)
(ИКМ(р.о.))

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ


Учебната дисциплина "Индустриални компютърни мрежи" има за цел да формира зна­ния за съвременните концепции за мрежови комуникации в индустриалните системи за ав­томатизация. Основно внимание е отделено на полевите индустриални мрежи за свързване на инте­лигентни крайни устройства, като предпоставка за създаване на системи с отворена архитек­тура. Прави се сравнителен анализ на множество съвременни индустриални мрежи за прена­сяне на разнотипна информация в промишлена среда. Разглеждат се и особеностите на сис­темите за управление с мрежова комуникация.