Висша математика II (р.о.)
(ВМII)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

Преподавател: проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ


КТМ (б.о.о.), (АРКУС, Лясковец), 2020 г.