Специализирана компютърна подготовка
(СКП)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Специализирана компютърна подготовка