Информационни системи в безопасността на труда (з.о.)
(ИСБТ)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ


Информационни системи в безопасността на труда (з.о.)