База от данни в индустриални системи (з.о.)
(БДИС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ


База от данни в индустриални системи (з.о.)