Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  Г А Б Р О В О

К А Н Д И Д А Т С Т У Д Е Н Т С К А  К А М П А Н И Я    2017
Такси за 1 курс, зимен семестър (първо полугодие) по специалности

Име на
специалност
Форма на
обучение
Такса зимен
сем. (в лв)
Автоматика, информационна и управляваща техникаредовнa275.00
Електроенергетика и електрообзавежданередовнa275.00
Електроникаредовнa275.00
Електроснабдяване и електрообзавежданередовнa275.00
Икономика на търговиятаредовнa173.00
Индустриален мениджмънтредовнa275.00
Индустриално инженерстворедовнa275.00
Компютърен дизайн в индустриятаредовнa275.00
Компютърни системи и технологииредовнa275.00
Компютърни технологии в машиностроенеторедовнa275.00
Комуникационна техника и технологииредовнa275.00
Машиностроене и уредостроенередовнa275.00
Мехатроникаредовнa275.00
Мобилни и сателитни комуникацииредовнa275.00
Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаредовнa275.00
Публична администрацияредовнa173.00
Социални дейностиредовнa275.00
Стопанско управлениередовнa173.00
Техника и технологии за опазване на околната средаредовнa275.00
Хидравлична, пневматична и топлинна техникаредовнa275.00
Автоматика, информационна и управляваща техниказадочнa200.00
Дизайн, техника и технологии в текстилазадочнa200.00
Електроенергетика и електрообзавежданезадочнa200.00
Електрониказадочнa200.00
Електроснабдяване и електрообзавежданезадочнa200.00
Икономика на търговиятазадочнa173.00
Индустриален мениджмънтзадочнa200.00
Индустриално инженерствозадочнa200.00
Компютърни системи и технологиизадочнa200.00
Компютърни технологии в машиностроенетозадочнa200.00
Комуникационна техника и технологиизадочнa200.00
Машиностроене и уредостроенезадочнa200.00
Мехатрониказадочнa200.00
Мобилни и сателитни комуникациизадочнa200.00
Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техниказадочнa200.00
Публична администрациязадочнa173.00
Социални дейностизадочнa200.00
Стопанско управлениезадочнa173.00
Технология на материалите и материалознаниезадочнa200.00
Технология на материалите и мениджмънтзадочнa200.00
Хидравлична, пневматична и топлинна техниказадочнa200.00

Всички права са запазени © 2017 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово