Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  Г А Б Р О В О

К А Н Д И Д А Т С Т У Д Е Н Т С К А  К А М П А Н И Я    2019
Такси за 1 курс, зимен семестър (първо полугодие) по специалности - държавна поръчка

Име на
специалност
Форма на
обучение
Такса зимен
сем. (в лв)
Автоматика, информационна и управляваща техникаредовнa325.00
Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиредовнa325.00
Електроенергетика и електрообзавежданередовнa325.00
Електроникаредовнa325.00
Електроснабдяване и електрообзавежданередовнa325.00
Икономика на търговиятаредовнa265.00
Индустриален мениджмънтредовнa325.00
Индустриални топлинни и газови системиредовнa325.00
Индустриално инженерстворедовнa325.00
Компютърен дизайнредовнa325.00
Компютърен дизайн в индустриятаредовнa325.00
Компютърни системи и технологииредовнa325.00
Компютърни технологии в машиностроенеторедовнa325.00
Комуникационна техника и технологииредовнa325.00
Машиностроене и уредостроенередовнa325.00
Мехатроникаредовнa325.00
Мобилни и сателитни комуникацииредовнa325.00
Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаредовнa325.00
Промишлена и автомобилна електроникаредовнa325.00
Публична администрацияредовнa265.00
Софтуерно и компютърно инженерстворедовнa325.00
Социални дейностиредовнa325.00
Стопанско управлениередовнa265.00
Техника и технологии за опазване на околната средаредовнa325.00
Техническа безопасностредовнa325.00
Технология на материалите и материалознаниередовнa325.00
Хидравлична, пневматична и топлинна техникаредовнa325.00
Автоматика, информационна и управляваща техниказадочнa325.00
Автоматика, роботика и компютърни управляващи системизадочнa325.00
Дизайн, техника и технологии в текстилазадочнa325.00
Електроенергетика и електрообзавежданезадочнa325.00
Електрониказадочнa325.00
Електроснабдяване и електрообзавежданезадочнa325.00
Икономика на търговиятазадочнa265.00
Индустриален мениджмънтзадочнa325.00
Индустриални топлинни и газови системизадочнa325.00
Индустриално инженерствозадочнa325.00
Компютърни системи и технологиизадочнa325.00
Компютърни технологии в машиностроенетозадочнa325.00
Комуникационна техника и технологиизадочнa325.00
Машиностроене и уредостроенезадочнa325.00
Мехатрониказадочнa325.00
Мобилни и сателитни комуникациизадочнa325.00
Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техниказадочнa325.00
Промишлена и автомобилна електрониказадочнa325.00
Публична администрациязадочнa265.00
Социални дейностизадочнa325.00
Стопанско управлениезадочнa265.00
Технология на материалите и материалознаниезадочнa325.00
Технология на материалите и мениджмънтзадочнa325.00
Хидравлична, пневматична и топлинна техниказадочнa325.00

Всички права са запазени © 2019 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово