Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  Г А Б Р О В О

К А Н Д И Д А Т С Т У Д Е Н Т С К А  К А М П А Н И Я    2018
Такси за 1 курс, зимен семестър (първо полугодие) по специалности - държавна поръчка

Име на
специалност
Форма на
обучение
Такса зимен
сем. (в лв)
Автоматика, информационна и управляваща техникаредовнa325.00
Електроенергетика и електрообзавежданередовнa325.00
Електроникаредовнa325.00
Индустриален мениджмънтредовнa325.00
Компютърен дизайн в индустриятаредовнa325.00
Компютърни системи и технологииредовнa325.00
Компютърни технологии в машиностроенеторедовнa325.00
Комуникационна техника и технологииредовнa325.00
Мехатроникаредовнa325.00
Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаредовнa325.00
Социални дейностиредовнa325.00
Стопанско управлениередовнa230.00
Техника и технологии за опазване на околната средаредовнa325.00
Технология на материалите и материалознаниередовнa325.00
Автоматика, информационна и управляваща техниказадочнa215.00
Дизайн, техника и технологии в текстилазадочнa215.00
Електроенергетика и електрообзавежданезадочнa215.00
Електрониказадочнa215.00
Индустриален мениджмънтзадочнa215.00
Компютърни системи и технологиизадочнa215.00
Компютърни технологии в машиностроенетозадочнa215.00
Комуникационна техника и технологиизадочнa215.00
Мехатрониказадочнa215.00
Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техниказадочнa215.00
Технология на материалите и материалознаниезадочнa215.00

Всички права са запазени © 2018 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово