Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  Г А Б Р О В О

К А Н Д И Д А Т С Т У Д Е Н Т С К А  К А М П А Н И Я    2019
Такси за 1 курс, зимен семестър (първо полугодие) по специалности - държавна поръчка

Име на
специалност
Форма на
обучение
Такса зимен
сем. (в лв)

Всички права са запазени © 2019 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово